Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG Plant a Phobl Ifanc

A yw’r achosion diweddar o’r frech goch ar ben?

Mae arwyddion cynnar yn awgrymu bod nifer yr achosion o'r frech goch yn ardal Abertawe yn lleihau. Fodd bynnag, mae'n anodd rhagweld pryd y bydd yr achosion yn dod i ben gan fod nifer sylweddol o bobl yng Nghymru – yn y grŵp oedran 10 i 18 yn bennaf – heb gael eu brechu eto. Mae pryderon hefyd wedi codi ynghylch nifer y bobl a allai gael y frech goch yn ardal Gwent, yn ogystal â rhannau eraill o Gymru.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae arwyddion cynnar yn awgrymu bod nifer yr achosion o’r frech goch yn ardal Abertawe yn lleihau. Fodd bynnag, mae’n anodd rhagweld pryd y bydd yr achosion yn dod i ben gan fod nifer sylweddol o bobl yng Nghymru – yn y grŵp oedran 10 i 18 yn bennaf – heb gael eu brechu eto. Mae pryderon hefyd wedi codi ynghylch nifer y bobl a allai gael y frech goch yn ardal Gwent, yn ogystal â rhannau eraill o Gymru.

I atal y clefyd rhag lledu, mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb drwy ganolbwyntio ar annog

pobl ifanc i gael y brechiad MMR os nad ydynt wedi cael eu brechu am ba bynnag rheswm. Mae nifer sylweddol o blant wedi cael eu brechu yng Nghymru ers mis Mawrth 2013. Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, rhoddwyd dros 52,000 dogn o MMR i bobl o bob oedran yng Nghymru.

Mae’r wefan a ganlyn yn darparu linc i’r wybodaeth a gyhoeddwyd yn fwyaf diweddar gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar yr achosion o’r frech goch yng Nghymru: Achosion o’r frech goch: data. Mae’n cynnwys ystadegau ar y nifer o achosion a nodwyd hyd yn hyn ers mis Tachwedd 2012, yn ogystal â data ar nifer y brechiadau. Mae’r data ar gael yn ôl bwrdd iechyd ac awdurdod lleol.

Mae cwestiynau yn cael eu gofyn yn awr am yr hyn a achosodd yr achosion diweddar a’r ymateb i’r sefyllfa; pa gamau a gaiff eu cymryd yn y dyfodol i atal hyn rhag digwydd eto neu i liniaru’r effeithiau?

Yn ogystal â’r ddadl ar y frech goch yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Mehefin 2013, bydd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad Cenedlaethol yn edrych ar hyn ar ddechrau mis Gorffennaf.


Erthygl gan Sarah Hatherley, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Llun o Flickr gan hitthatswitch. Dan drwydded Creative Commons

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: