Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Canllaw cyflym i ddyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus

Dyletswydd gydraddoldeb cyffredinol y sector cyhoeddus Mae Adran 149 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Llywodraeth y DU yn creu un ddyletswydd cydraddoldeb ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Daeth y ddyletswydd gydraddoldeb cyffredinol i rym ar 5 Ebrill 2011 ac mae'n gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus, ac unrhyw gorff sy'n cyflawni swyddogaethau o natur gyhoeddus, ystyried anghenion grwpiau o bobl sydd â nodweddion gwahanol (rhyw, anabledd, rhywioldeb ac ati) er enghraifft, pan fyddan nhw'n darparu gwasanaethau ac mewn arferion cyflogaeth.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Dyletswydd gydraddoldeb cyffredinol y sector cyhoeddus

Mae Adran 149 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Llywodraeth y DU yn creu un ddyletswydd cydraddoldeb ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.  Daeth y ddyletswydd gydraddoldeb cyffredinol i rym ar 5 Ebrill 2011 ac mae’n gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus, ac unrhyw gorff sy’n cyflawni swyddogaethau o natur gyhoeddus, ystyried anghenion grwpiau o bobl sydd â nodweddion gwahanol (rhyw, anabledd, rhywioldeb ac ati) er enghraifft, pan fyddan nhw’n darparu gwasanaethau ac mewn arferion cyflogaeth.

Mae’r ddyletswydd gyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus roi sylw dyledus i’r angen i:

  • Gael gwared ar wahaniaethau, aflonyddu ac erledigaeth;
  • Meithrin cyfle cyfartal rhwng gwahanol grwpiau; a
  • Sefydlu perthynas dda rhwng gwahanol grwpiau.

Dyletswyddau cydraddoldeb penodol y sector cyhoeddus

Mae Adran 153 o’r Ddeddf yn rhoi’r pwer i Weinidogion yng Nghymru, Lloegr a’r Alban i osod dyletswyddau penodol drwy reoliadau. Mae’r dyletswyddau penodol yn ofynion cyfreithiol a ddyfeisiwyd i helpu awdurdodau cyhoeddus i gyflawni’r ddyletswydd gyffredinol.

Mae’r dyletswyddau penodol ar gyfer Cymru wedi bod mewn grym ers 6 Ebrill 2011 ac maent yn cynnwys rhwymedigaethau fel llunio amcanion cydraddoldeb, llunio Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol a chasglu gwybodaeth am gydraddoldeb (ymysg rhai eraill).

Ar hyn o bryd, mae Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol y Cynulliad yn cynnal ymchwiliad i ddyfodol cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen y Pwyllgor ar y we.


Erthygl gan Hannah Johnson, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: