Cyllid

Cyllideb Ddrafft 2014-15 – Penawdau

11 Hydref 2013

Mae’r nodyn hwn yn darparu rhai o brif ffigurau Cyllideb Ddrafft 2014-15 Llywodraeth Cymru a osodwyd ar 8 Hydref.

Cyfanswm y gwariant a reolir (TME)

Cyfanswm y gwariant a reolir ar gyfer Llywodraeth Cymru (sef yr hyn a ddyrannwyd i adrannau) yn 2014-15 yw £15.7 biliwn, sy’n gynnydd o £182.6 miliwn, neu 1.2% o gyfanswm 2013-14.  Mewn termau real, mae hyn yn ostyngiad o 0.7%.  Dros gyfnod y gyllideb (rhwng 2013-14 a 2015-16), ceir cynnydd cyffredinol o £7.5 miliwn, neu 0.05%.  Mewn termau real, mae hyn yn ostyngiad o 5.0%.

O’i gymharu â chynlluniau dangosol blaenorol, mae cyfanswm y gwariant a reolir ar gyfer adrannau Llywodraeth Cymru wedi cynyddu £144.8 miliwn, neu 0.9% ar gyfer 2014-15.

Terfyn Gwariant Adrannol refeniw a chyfalaf (DEL)

Mae newidiadau blynyddol i DEL refeniw a chyfalaf (sef pennu uchafswm cyllideb amlflwydd) ar gyfer adrannau Llywodraeth Cymru yn dangos:

 • Cyfanswm y DEL a ddyrennir i adrannau Llywodraeth Cymru yn 2014-15 yw £15.3 biliwn, sy’n gynnydd o £109.1 miliwn, neu 0.7% o gyfanswn 2013-14.  Mewn termau real, mae hyn yn ostyngiad o 1.2%.
 • Dros gyfnod y gyllideb, cyfanswm y gostyngiad DEL yw £101 miliwn, neu 0.7%.  Mewn termau real, mae hyn yn ostyngiad o 4.2%.
 • Cyfanswm y DEL refeniw a ddyrennir i adrannau Llywodraeth Cymru yn 2014-15 yw £13.9 biliwn, sy’n gynnydd o £85.3 miliwn, neu 0.6% o gyfanswn 2013-14.  Mewn termau real, mae hyn yn ostyngiad o 2.5%.
 • Dros gyfnod y gyllideb, cyfanswm y gostyngiad DEL yw £197.9 miliwn, neu 1.4%.  Mewn termau real, mae hyn yn ostyngiad o 5.0%.
 • Cyfanswm y DEL cyfalaf a ddyrennir i adrannau Llywodraeth Cymru yn 2014-15 yw £1.4 biliwn, sy’n gynnydd o £194.5 miliwn, neu 15.9% o gyfanswn 2013-14.  Mewn termau real, mae hyn yn cyfateb i gynnydd o 13.7%.
 • Dros gyfnod y gyllideb, mae cynnydd yng nghyfanswm y DEL cyfalaf o £96.9 miliwn, neu 7.9%.  Mewn termau real, mae hyn yn gynnydd o £4.0%.

Bu newidiadau i DEL refeniw a chyfalaf ar gyfer adrannau Llywodraeth Cymru ers y cynlluniau dangosol adeg Cyllideb Atodol 2013-14.  Mae hyn yn dangos:

 • bod cyfanswm y DEL a ddyrannwyd i adrannau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15 wedi cynyddu £158.4 miliwn, neu 1.0% o’i gymharu â chynlluniau dangosol blaenorol.
 • bod y DEL refeniw a ddyrannwyd i adrannau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15 wedi gostwng £100.4 miliwn, neu 0.7% o’i gymharu â chynlluniau dangosol blaenorol.
 • bod y DEL cyfalaf a ddyrannwyd i adrannau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15 wedi cynyddu £258.8 miliwn, neu 22.3% o’i gymharu â chynlluniau dangosol blaenorol.

Dyraniadau i’r Prif Grwpiau Gwariant (sef portffolios gweinidogol)

Mae Ffigur 1 isod yn dangos y cyfran o DEL Llywodraeth Cymru a ddyrannwyd i bob prif grŵp gwariant.  Mae Tabl 1 yn dangos y bydd cyfran o’r gyllideb a ddyrannwyd i bob adran o Lywodraeth Cymru yn newid dros gyfnod y gyllideb:

 • Bydd dyraniad uwch i wariant refeniw ar Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a gwariant cyfalaf o ran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth a Thai ac Adfywio;
 • Bydd dyraniad is o ran Llywodraeth Leol ac Addysg a Sgiliau

Ffigur 1: Cyfanswm dyraniadau DEL fesul prif grŵp gwariant

Ffynhonnell: Cyfrifiadau'r Gwasanaeth Ymchwil o gyllidebau Llywodraeth Cymru.
Ffynhonnell: Cyfrifiadau’r Gwasanaeth Ymchwil o gyllidebau Llywodraeth Cymru.

Tabl 1: Canran o DEL Llywodraeth Cymru a ddyrannwyd i bob prif grŵp gwariant (MEG)

Ffynhonnell: Cyfrifiadau'r Gwasanaeth Ymchwil o gyllidebau Llywodraeth Cymru.
Ffynhonnell: Cyfrifiadau’r Gwasanaeth Ymchwil o gyllidebau Llywodraeth Cymru.

Erthygl gan Richard Bettley

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: