Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cynhadledd Flynyddol Conffederasiwn GIG Cymru 2014. A fydd gofal iechyd synhwyrol yn ennill y dydd?

22 Ionawr 2014

Erthygl gan Steve Boyce, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cendelaethol Cymru

Ddydd Iau diwethaf, clywodd cynrychiolwyr a oedd yn bresennol yng Nghynhadledd Flynyddol Conffederasiwn GIG Cymru negeseuon pendant ynghylch cyfeiriad y GIG yng Nghymru dros y 10 mlynedd nesaf.

Nododd Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd, yn ei anerchiad yn y gynhadledd nad oedd unrhyw amheuaeth ynglŷn â’r heriau ariannol y mae’r gwasanaeth iechyd yn eu hwynebu yn awr bod y cyfnod o gynnydd yn yr arian a oedd ar gael i’w gynnal wedi dod i ben.

Mae aelodau’r Conffederasiwn, sy’n cynrychioli byrddau iechyd, ymddiriedolaethau iechyd a chyrff eraill y GIG, yn gyfarwydd â’r pwysau sydd ar y GIG ac â’r angen am ad-drefnu gwasanaethau. Mae newidiadau ar y gweill, a bydd rhagor i ddod eto. Cyhoeddodd y Gweinidog hefyd wybodaeth am fenter newydd, y mae ef o’r farn a fydd yn gwella effeithiolrwydd y gwasanaethau iechyd yng Nghymru, sef meddygaeth synhwyrol.

Datblygwyd y fenter meddygaeth synhwyrol gan Gomisiwn Bevan yng Nghymru, ac mae’n bleidiol i ddefnyddio triniaethau yn synhwyrol er mwyn sicrhau eu bod yn cael yr effaith orau posibl, ac ymgysylltu â chleifion. Eglurodd y Gweinidog fod meddygaeth synhwyrol wedi’i seilio ar dair egwyddor:

  • Defnyddio’r lleiafswm gofynnol o ddulliau ymyrryd priodol. Mae hyn, yn rhannol, yn adlewyrchu’r gydnabyddiaeth gynyddol bod rhai triniaethau cyfredol yn ddiangen, yn aneffeithiol a hyd yn oed yn niweidiol;
  • Cynnwys y claf bob amser. Dull o weithredu mewn partneriaeth rhwng ymarferwyr a chleifion, a all gynnig manteision sylweddol i gleifion ac sy’n  fwy effeithiol wrth i gleifion gymryd mwy o berchnogaeth o’u hiechyd a’u lles;
  • Tegwch, lle y bydd yr adnoddau mwyaf yn cael eu crynhoi i ddiwallu’r anghenion mwyaf.

Dywedodd y Gweinidog wrth y cynadleddwyr fod meddygaeth synhwyrol yn cynnig gwerth am arian gwell a model tecach a mwy effeithiol o ddarparu gofal iechyd. Angen y cleifion, yn hytrach nag amseroedd aros, a fyddai’n penderfynu pwy a gaiff eu trin.

Bydd gwaith yn dechrau’n fuan ar ddatblygu dulliau gweithredu meddygaeth synhwyrol mewn arbenigeddau fel orthopedeg, y glust, y trwyn a’r gwddf, ac o ran rhagnodi meddyginiaethau a rheoli poen.

Y gobaith yw y bydd meddygaeth synhwyrol yn profi ei bod yn fenter arloesol a fydd yn cynorthwyo i sicrhau iechyd parhaus y GIG.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: