Cynllunio Yr Amgylchedd

Cynllunio yng Nghymru – dod o hyd i wybodaeth

03 Mawrth 2016

Erthygl gan Graham Winter, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

UA CY

A ydych chi’n ymdrin â materion cynllunio yng Nghymru ac am gael gwybod ble i ddod o hyd i wybodaeth am sut mae’r system gynllunio’n gweithio? Dylai’r cofnod hwn fod yn ddefnyddiol, gan ei fod yn rhoi cysylltiadau uniongyrchol i gyhoeddiadau’r Gwasanaeth Ymchwil am gynllunio, ac i rai o brif ddogfennau cynllunio Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn dweud wrthych ble i gael ragor o wybodaeth.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Hysbysiadau Hwylus ar Gynllunio gan y Gwasanaeth Ymchwil (mae’r rhain yn cael eu diweddaru o bryd i’w gilydd):

1:       Polisi cynllunio cenedlaethol yng Nghymru (PDF, 183KB) – Mai 2011

2:       Polisi cynllunio lleol yng Nghymru (PDF, 177KB) – Tachwedd 2013

3:       Datblygiadau nad oes angen caniatâd cynllunio arnynt (PDF, 182KB) – Mai 2014

4:       Caniatâd cynllunio (PDF, 171KB) – Mai 2011

5:       Galw ceisiadau cynllunio i mewn (PDF, 158KB) – Mai 2011

6:       Apeliadau (PDF, 160KB) – Mai 2011

7:       Gorfodi (PDF, 160KB) – Mai 2011

8:       Offer telathrebu (PDF, 173KB) – Mai 2011

9:       Cynlluniau ynni adnewyddadwy graddfa fach (PDF, 199KB) – Hydref 2012

10:     Asesu Effeithiau Amgylcheddol (PDF, 177KB) – Rhagfyr 2012

11:     Asesiad Amgylcheddol Strategol (PDF, 166KB) – Rhagfyr 2012

12:     Ardoll Seilwaith Cymunedol (PDF, 246KB) – Mehefin 2015

13:     Cynllunio – cytundebau Adran 106 (PDF, 246KB) – Gorffennaf 2015

Papur gan Wasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cymharu’r systemau cynllunio ym mhedair gwlad y DU (PDF, 588KB) –  Ionawr 2016

Crynodeb o Fil, Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bil Cynllunio (Cymru) (PDF, 220KB) – Rhagfyr 2014

Tudalennau deddfwriaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Deddf Cynllunio (Cymru) 2015

Hysbysiad Hwylus ar y Rheoliadau Adeiladu (PDF, 184KB) Ionawr 2012

Llywodraeth Cymru

Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 7 – Gorffennaf 2014

Nodiadau Cyngor Technegol

Polisi cynllunio mwynau

Nodyn Cyngor Technegol Mwynau

Gwybodaeth am Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015

Gwybodaeth am weithdrefnau Llywodraeth Cymru o ran galw ceisiadau cynllunio i mewn a cheisiadau sydd i’w penderfynu gan y Gweinidog.

Rholiadau Adeiladu ar gyfer Cymru.

Un o asiantaethau gweithredol Llywodraeth Cymru yw’r Arolygiaeth Gynllunio.

Ffynonellau eraill

Mae 25 o Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru sy’n ymdrin â’r rhan fwyaf o geisiadau cynllunio ac mae pob un yn gyfrifol am lunio Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal. Mae cysylltiadau i bob Awdurdod Cynllunio Lleol ar gael o’r map isod. Cliciwch ar enw’r awdurdod ar y map er mwyn agor y dudalen sydd ei hangen arnoch.

Mae’r Porth Cynllunio yn cynnig gwybodaeth am y system gynllunio yng Nghymru (dewiswch y safle Gymraeg ar frig ochr dde’r hafan ddalen).

Sefydliad elusennol yw Cymorth Cynllunio Cymru sy’n helpu unigolion a chymunedau cymwys i gymryd rhan fwy effeithiol yn y system gynllunio. Mae’n cynnig gwasanaethau cynghori, gan gynnwys llinell gymorth. Mae ganddo nifer o gyhoeddiadau hefyd (ond nid yw rhai ohonynt wedi cael eu diweddaru ers tro).

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru yw’r corff sy’n cynrychioli cynllunwyr proffesiynol yng Nghymru.

Comisiwn Dylunio Cymru sy’n hyrwyddo arferion cynllunio da yn yr amgylchedd adeiledig: o ran adeiladau, mannau a thir cyhoeddus.

Manylion cyswllt Is-adran Gynllunio Llywodraeth Cymru:

Yr Is-adran Gynllunio Llywodraeth Cymru Parc Cathays Caerdydd CF10 3NQ E-bost planning.division@cymru.gsi.gov.uk Ffôn 0300 0603300 neu 0845 010 3300

Manylion cyswllt yr Arolygiaeth Gynllunio:

Yr Arolygiaeth Gynllunio

Adeiladau’r Goron

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NQ

Ffôn: 029 2082 3866

E-bost wales@pins.gsi.gov.uk

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: