Yr Amgylchedd

RSPCA Cymru yn cyhoeddi nifer uwch nag erioed o enillwyr y cynllun Ôl Troed Lles Anifeiliaid Cymunedol yng Nghymru

14 Hydref 2015

Erthygl gan Candice Boyes, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

RSPCA Cymru logo
Llun RSPCA Cymru

Mae 11 o awdurdodau lleol yng Nghymru, sef y nifer fwyaf erioed, wedi cael tystysgrif o dan y cynllun Ôl Troed Lles Anifeiliaid Cymunedol ar gyfer 2015.

Sefydlwyd y cynllun Ôl troed Lles Anifeiliaid Cymunedol yn 2008, wedi’i dargedu at awdurdodau lleol, y rhai sy’n creu cynlluniau wrth gefn a darparwyr tai ledled Cymru a Lloegr.

Mae’r cynllun yn cydnabod sefydliadau sy’n dangos ymrwymiad i fodloni safonau lles anifeiliaid mewn pedwar maes:

 • Darpariaeth cŵn strae;
 • Cynllunio wrth gefn;
 • Darpariaeth tai;
 • Egwyddorion lles anifeiliaid.

Mae tair gwobr wahanol, sef Aur, Arian ac Efydd, sy’n seiliedig ar y lefel o wasanaeth sy’n cael ei chyflawni yn erbyn meini prawf yr RSPCA. Mae pedwar o’r sefydliadau buddugol yng Nghymru wedi cyflawni’r safon Aur: Cartref Cŵn Caerdydd, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Sir Fynwy.

Dyma a ddywedodd Claire Lawson, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cysylltiadau Allanol – Cymru:

Rydym ni wrth ein bodd yn gweld 11 o sefydliadau yn cael cydnabyddiaeth, a phedwar ohonynt yn cael gwobr aur.

Er gwaetha’r hinsawdd economaidd anodd, mae’n dangos, unwaith eto, pa mor bwysig yw anifeiliaid a’u lles ym marn llawer o asiantaethau rheng flaen ledled Cymru.

Mae’r cynllun wedi denu llawer o gefnogwyr yng Nghymru ers iddo gael ei lansio saith mlynedd yn ôl, gan gynnwys Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd a’r Sefydliad Safonau Masnach. Mae wedi sicrhau cefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru hefyd, yn ogystal â chefnogaeth y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews AC, a ddywedodd y canlynol am y cynllun:

Rwy’n falch o gefnogi Gwobrau Ôl Troed Lles Anifeiliaid Cymunedol RSPCA Cymru. Mae dathlu llwyddiant yn y sector cyhoeddus yn ffordd dda o hyrwyddo gwell safonau gwasanaeth ac o ddarparu enghreifftiau o arfer da.

Mae partneriaethau gwasanaethau cyhoeddus sy’n cymryd rhan yn y cynllun yn cael cydnabyddiaeth am eu gwaith a’u hymrwymiad i les anifeiliaid, sy’n flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Mae gwobrau’r RSPCA yn ategu’r ymrwymiad hwn drwy gydnabod darparwyr gwasanaethau arloesol sy’n cyflawni canlyniadau ardderchog.

Dyma a ddywedodd y Cynghorydd Neil Moore, llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Wasanaethau Rheoleiddiol a Rheng Flaen:

Mae awdurdodau lleol yn gwneud llawer o waith pwysig i helpu i sicrhau lles anifeiliaid Cymru. Mae cynllun Ôl Troed Lles Anifeiliaid Cymunedol RSPCA Cymru yn sicrhau bod y cynghorau hynny sy’n benderfynol o fynd gam ymhellach yn cael y gydnabyddiaeth y maen nhw’n ei haeddu.

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn annog awdurdodau lleol i fod yn rhan o gynllun RSPCA Cymru er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir ganddyn nhw – p’un a ydynt yn ymwneud â chŵn strae, tai, cynlluniau wrth gefn neu rywbeth arall – yn cael y gydnabyddiaeth y maent yn eu haeddu.

Dyma’r rhestr lawn o enillwyr 2015 a’r categorïau:

Gwobr Cŵn Strae

 • Cartref Cŵn Caerdydd (Aur)
 • Cyngor Sir Ddinbych (Aur)
 • Cyngor Dinas Casnewydd (Aur)
 • Cyngor Sir Penfro (Arian)
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (Efydd)
 • Cyngor Sir Ynys Môn (Efydd)
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Efydd)

Gwobr Cynllunio Wrth Gefn

 • Cyngor Sir Fynwy (Aur)
 • Cyngor Dinas Caerdydd (Efydd)

Gwobr Tai

 • Cymdeithas Dai Merthyr Tudful
 • Cartrefi Cwm Merthyr (Efydd)

Gwobr Arloeswr Cymru yr RSPCA

Yn ogystal â’r categorïau a nodir uchod, mae’r cynllun hefyd yn gwobrwyo sefydliadau am wneud camau arloesol tuag at wella lles anifeiliaid.

Cafodd enillwyr y wobr nodedig hon eu cyhoeddi heddiw, gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ennill gwobr Arloeswr Cymru ar gyfer 2015, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael cymeradwyaeth uchel yn y categori.

Cyflwynwyd tystysgrifau i gynrychiolwyr y sefydliadau buddugol gan Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, mewn derbyniad arbennig heddiw.

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.