Cyllid Economi

Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

03 Mawrth 2016

Erthygl gan Martin Jennings a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ffeithlun yn dangos y prif ffigurau ar gyfer Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17.

Cynhelir dadl ar gynnig cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyllideb Derfynol 2016-17 yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Mawrth 2016.

Mae Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi’r adroddiad craffu hwn ar y gyllideb.

Y prif newidiadau rhwng Cyllideb Ddrafft a Chyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru yw:

Refeniw – dyraniadau o £2.5 miliwn o gronfeydd wrth gefn:

Mae’r Gyllideb Derfynol yn gwrthdroi toriad arfaethedig o £374,000 i Gyngor Llyfrau Cymru. Caiff y cyllid hwn ei drosglwyddo o’r llinell cyllideb ar gyfer “Sectorau”.

Cyfalaf – dyraniadau trafodion ariannol (benthyciad) o £100 miliwn a £20 miliwn o gronfeydd wrth gefn.

Ffeithlun yn dangos y dyraniad ychwanegol yn y gyllideb derfynol o £120 miliwn, wedi’i rannu rhwng adrannau’r Llywodraeth.

  • £50 miliwn ar gyfer buddsoddi mewn rhwydweithiau trafnidiaeth
  • £10 miliwn ar gyfer y Gronfa Gofal Canolraddol
  • £10 miliwn ar gyfer Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
  • £10 miliwn ar gyfer datblygiadau obstetreg, newyddanedig a phediatrig ledled Cymru
  • £10 miliwn ar gyfer rhaglen Ysgolion ac Addysg yr Unfed Ganrif ar Hugain
  • £5 miliwn ar gyfer y gronfa Twf Gwyrdd, £3 miliwn ar gyfer Arbed Cartrefi Cynnes a £2 miliwn ar gyfer y Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol
  • O ran cyllido benthyciadau, £10 miliwn ar gyfer y cynllun Tir ar gyfer Tai a £10 miliwn ar gyfer y Gronfa Benthyciadau Canol Trefi

Roedd y Gyllideb Ddrafft yn cyhoeddi’n wreiddiol ostyngiad o £41.1 miliwn ar gyfer Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) o’i gymharu â’r cyllid ar gyfer y sector addysg uwch yn 2015-16. Mae’r Gyllideb Derfynol yn lleihau hyn i ostyngiad o £20 miliwn. Ni fydd y trosglwyddiad technegol o £21.1 miliwn o gyllideb CCAUC i linell gyllideb lle telir grant ffioedd dysgu bellach yn digwydd yn 2016-17. Mae dogfen y Gyllideb Derfynol hefyd yn ymrwymo i ddarparu £10 miliwn yn rhagor i gyllideb CCAUC: £5 miliwn ar gyfer darpariaeth ran amser a £5 miliwn ar gyfer ymchwil. Bwriedir dangos y trosglwyddiad hwn yng Nghyllideb Atodol Gyntaf 2016-17 yn hytrach na’r Gyllideb Derfynol.

Mae’r Pwyllgor Cyllid hefyd wedi craffu ar gyllidebau Comisiwn y Cynulliad, Swyddfa Archwilio Cymru ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Cyfeirir at y rhain yng nghynnig y gyllideb.

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: