Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Cynllunio gofodol morol – nodyn ymchwil

23 Mai 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn sgil Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, sefydlwyd system newydd ar gyfer cynllunio ym moroedd y DU.1 Mae cynllunio gofodol morol yn creu fframwaith ar gyfer gweithgareddau yn nyfroedd y glannau a’r môr mawr. Nod y broses gynllunio yw sicrhau bod rhanddeiliaid yn deall pa weithgareddau sy’n debygol o gael eu caniatáu a datrys, cyhyd ag y bo modd, unrhyw wrthdaro’n ymwneud â defnyddio’r môr a hynny ar sail ofodol. Mae’r papur briffio hwn yn rhoi cyflwyniad i gynllunio gofodol morol ac yn amlinellu hynt y gwaith hyd yma yng ngwledydd y DU.

Cynllunio gofodol morol – nodyn ymchwil (PDF, 2.27MB)

MSP cover welsh

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: