Economi Llywodraeth leol

Lefelau treth gyngor 2017-18

Ddydd Iau (22 Mawrth 2017), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei datganiad ystadegol blynyddol am lefelau treth gyngor, a ddaw wedi i'r awdurdodau lleol a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu bennu eu cyllidebau ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod, sef 2017-18. Mae'r datganiad yn coladu newidiadau i'r dreth gyngor ledled Cymru ac yn rhoi dadansoddiad o'r elfennau cyfansoddol. Mae'r blog hwn yn rhoi crynodeb o'r data.

29 Mawrth 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Iau (22 Mawrth 2017), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei datganiad ystadegol blynyddol am lefelau treth gyngor, a ddaw wedi i’r awdurdodau lleol a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu bennu eu cyllidebau ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod, sef 2017-18. Mae’r datganiad yn coladu newidiadau i’r dreth gyngor ledled Cymru ac yn rhoi dadansoddiad o’r elfennau cyfansoddol. Mae’r blog hwn yn rhoi crynodeb o’r data.

Caiff y dreth gyngor ei chymharu fel arfer drwy edrych ar y pris sy’n cael ei dalu ar gyfartaledd ar gyfer eiddo band D. Yn 2017-18, bydd pris eiddo D ar gyfartaledd yng Nghymru yn c £46, o £1,374 i £1,420. Mae hyn yn gynnydd ar gyfartaledd o 3.3%.

Mae awdurdodau lleol, Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a chynghorau cymunedol oll yn codi’r dreth gyngor (gyda’r awdurdodau lleol fel yr “awdurdodau bilio” â chyfrifoldeb dros ei chasglu). O’r £1,420 o’r dreth gyngor band D ar gyfartaledd, bydd awdurdodau lleol yn cael £1,162 (81.8%), bydd cynghorau cymuned yn cael £32 (2.2% ar gyfartaledd ar draws y wlad), a’r Heddlu yn cael £227 (16%).

Yn 2017-18, bydd y cynnydd mwyaf yn y dreth gyngor gyffredinol ym Mhowys, lle bydd y cynnydd cyfunol ar gyfer yr awdurdod lleol, cynghorau cymuned a’r heddlu yn £62 (4.7%); bydd y cynnydd canran mwyaf yn y dreth gyngor yn Sir Benfro, lle bydd y dreth gyngor yn cynyddu 5.3% (£56). Ar hyn o bryd, Sir Benfro sy’n codi’r swm lleiaf am eiddo band D (£1,128); Blaenau Gwent sy’n codi’r swm mwyaf (£1,754).

Y cynnydd ar gyfartaledd gan awdurdodau (gan gynnwys cynghorau cymuned ond heb gynnwys yr heddlu) fydd £35 (3.1%). Mae’r cynnydd mwyaf mewn canran yn Sir Benfro (4.9%) a’r cynnydd lleiaf yng Nghaerffili (1%). O ran cynnydd mewn arian parod, mae’r cynnydd mwyaf yn Sir Fynwy (£52) a’r cynnydd lleiaf yng Nghaerffili (£10).

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn cynyddu eu praesept rhwng £9 ac £14 neu 3.8% a 6.9%. Dyfed-Powys sydd â’r cynnydd mwyaf o ran arian parod ac o ran canran.

Mae rhagor o wybodaeth ystadegol ynghylch y dreth gyngor ar gael ar wefan ystadegau Llywodraeth Cymru, StatsCymru.


Erthygl gan Owen Holzinger a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae’r erthygl hon hefyd ar gael fel dogfen PDF i’w hargraffu: Lefelau treth gyngor 2017-18 (PDF, 207KB)

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: