Llywodraeth leol

Cyhoeddiad Newydd: Bil yr Undebau Llafur (Cymru) – Crynodeb o’r Fil

Cyflwynwyd Bil yr Undebau Llafur (Cymru) (“y Bil”) ar 16 Ionawr 2017 gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AC.

05 Mai 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyflwynwyd Bil yr Undebau Llafur (Cymru) (“y Bil”) ar 16 Ionawr 2017 gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AC.

Cyflwynwyd y Bil gan Lywodraeth Cymru er mwyn datgymhwyso darpariaethau penodol yn Neddf yr Undebau Llafur 2016 y DU fydd, ym marn Llywodraeth Cymru, yn cael “effaith andwyol ar ddull Llywodraeth Cymru o weithredu ar sail partneriaethau cymdeithasol yng Nghymru”. Y bartneriaeth gymdeithasol yw’r dull y defnyddir gan Lywodraeth Cymru wrth reoli staff y sector cyhoeddus ac ymdrin â chysylltiadau diwydiannol yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Y darpariaethau yn Neddf yr Undebau Llafur 2016 mae Llywodraeth Cymru yn ceisio eu datgymhwyso gyda’r Bill hwn yw:

  • y ddarpariaeth sy’n ymwneud ag ‘amser cyfleuster’;
  • y ddarpariaeth sy’n ymwneud â didynnu tanysgrifiadau undeb o gyflogau gweithwyr; ac
  • y ddarpariaeth sy’n ymwneud â’r trothwy o 40% o bleidleisiau o blaid gweithredu diwydiannol, sy’n effeithio ‘gwasanaethau cyhoeddus pwysig’ yng Nghymru.

Mae briff y Gwasanaeth Ymchwil yn crynhoi darpariaethau’r Bil, y cefndir i’w gyflwyno, ac ystyriaethau o unrhyw oblygiadau cyllidol wrth gyflwyno’r Bil. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth ar welliant y gallai Llywodraeth Cymru ei gyflwyno yn ystod Cyfnod 2 ynglŷn â’r defnydd o weithwyr asiantaeth yn ystod cyfnodau o weithredu diwydiannol.

Bydd dadl Cyfnod 1 ar egwyddorion cyffredinol Bil yr Undebau Llafur (Cymru) yn cael ei chynnal ar ddydd Mawrth, 9 Mai 2017.

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) – Crynodeb o’r Fil (PDF, 104MB)


Erthygl gan Osian Bowyer, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.