PIGION

Cyhoeddiad newydd: Data cyrhaeddiad Cyfnod Allweddol 4

01 Tachwedd 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Briff Ymchwil hwn yn cyflwyno data ar gyrhaeddiad disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4. Mae’n canolbwyntio’n arbennig ar gyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Nod Llywodraeth Cymru yw gwella cyrhaeddiad y grŵp hwn o ddisgyblion trwy ei strategaeth o 2014, Ailysgrifennu’r Dyfodol a chyllid wedi’i dargedu ar ffurf Grant Datblygu Disgyblion.

Mae Llywodraeth Cymru wedi targedu ysgolion penodol gyda chyllid a chefnogaeth hefyd trwy ei rhaglen Her Ysgolion Cymru, a oedd ar waith o 2014 i 2017. Felly, mae’r papur hwn yn edrych ar gyrhaeddiad disgyblion yn yr ysgolion hyn hefyd.

Bwriad y papur yw darparu gwybodaeth ar gyfer ymchwiliad Cyllid wedi’i dargedu i wella canlyniadau addysgol y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. Mae’r Pwyllgor yn cyhoeddi galwad am dystiolaeth tan 5 Ionawr 2018 a bydd yn cynnal ei ymchwiliad wedi hynny.

Bydd y Briff Ymchwil hwn yn cael ei ddiweddaru yn dilyn cyhoeddi data lefel ysgol, awdurdod lleol a rhanbarthol 2017 gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr.

Cyhoeddiad newydd: Data cyrhaeddiad Cyfnod Allweddol 4 (PDF, 2.50MB)


Erthygl gan Michael Dauncey , Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.