Busnes y Cynulliad

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau yn ymwneud â chyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol

WEDI'I DDIWEDDRAU: 20 Medi 2018
Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Gwaith Craffu ar ôl Deddfu ar Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 19 Medi 2018)
Dadl ar Safonau Ysgolion (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 19 Medi 2018)
Dadl ar adroddiad blynyddol y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Cynnydd Llywodraeth Cymru ar liniaru newid hinsawdd (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 26 Medi 2018)
• Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 10 Hydref 2014)
• Dadl ar adroddiad Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Meithrin Cydnerthedd – Ymchwiliad i gyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 10 Hydref 2014)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.