Busnes y Cynulliad

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau yn ymwneud â chyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol

WEDI'I DDIWEDDRAU: 14 Chwefror 2019
Dadl: Dyfodol Rheilffordd Cymru (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 5 Chwefror 2019)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deisebau: P-04-628 Mynediad at Iaith Arwyddion Prydain i bawb (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 6 Chwefror 2019)
Dadl: Yr Adroddiad Blynyddol ar Gamddefnyddio Sylweddau (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019)
Dadl: Setliad yr Heddlu 2019-20 (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru 2017-18 (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 13 Chwefror 2019)
Dadl: Adroddiad Blynyddol Estyn 2017-18 (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 19 Chwefror 2019)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Busnes Pawb: Adroddiad ar Atal Achosion o Hunanladdiad yng Nghymru (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 20 Chwefror 2019)
Dadl: Ail Gyllideb Atodol 2018-19 (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 5 Mawrth 2019)
Dadl ar Ddeiseb P-05-849 Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 6 Mawrth 2019)
Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynglŷn â chytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 6 Mawrth 2019)
Dadl: Cyfnod 3 y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 13 Mawrth 2019)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.