Busnes y Cynulliad

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau yn ymwneud â chyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol

WEDI'I DDIWEDDRAU: 22 Gorffennaf 2019
Dadl: Tasglu'r Cymoedd (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 17 Medi 2019)
Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 17 Medi 2019)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Gwasanaethau Endosgopi yng Nghymru (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 18 Medi 2019)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Hawliau Pleidleisio i Garcharorion (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 25 Medi 2019)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Deintyddiaeth yng Nghymru (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 2 Hydref 2019)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Cefnogi a hybu'r Gymraeg (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 2 Hydref 2019)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.