Busnes y Cynulliad

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau yn ymwneud â chyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol

WEDI'I DDIWEDDRAU: 16 Tachwedd 2018
Dadl: Egwyddorion cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018)
Dadl: Adroddiad Blynyddol y Cyngor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2017-18 (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018)
Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 7 Tachwedd 2018)
Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd – Canfyddiadau ar y cyd gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau a'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Trefnwyd ar gyfer Dydd Mercher 7 Tachwedd 2018)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei Ymchwiliad i'r Paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018)
Dadl: Rheoliadau'r Ddeddf Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 (Diddymu) 2018 (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2018)
Dadl ar Ddeiseb P-05-828 Rhagdybiaeth o Blaid Ysgolion Gwledig (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 21 Tachwedd 2018)
Dadl ar "Astudiaeth Ddichonoldeb i Oriel Gelf Gyfoes i Gymru" ac "Astudiaeth Ddichonoldeb i Amgueddfa Chwaraeon i Gymru" (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 27 Tachwedd 2018)
Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Gwerthu Cymru i'r Byd (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 28 Tachwedd 2018)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Meithrin Cydnerthedd: Ymchwiliad i Gyllid Heblaw Cyllid Cyhoeddus ar gyfer y Celfyddydau (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 28 Tachwedd 2018)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.