Busnes y Senedd

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Senedd a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Senedd yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

Wedi'u diweddaru: 25 Medi 2020
Dadl: Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (Dydd Mawrth 29 Medi)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru (Dydd Mercher 30 Medi)
Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) (Dydd Mawrth 13 Hydref)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Senedd Cymru.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: