Busnes y Cynulliad

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau yn ymwneud â chyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol

WEDI'I DDIWEDDRAU: 11 Gorffennaf 2018
Dadl: Cyllideb Atodol Gyntaf 2018-19 (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 10 Gorffennaf 2018)
Dadl: Adolygiad o'r Cyflenwad Tai Fforddiadw (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 10 Gorffennaf 2018)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 11 Gorffennaf 2018)
Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Ardaloedd Menter: Mynd Ymhell? (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 11 Gorffennaf 2018)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Gwneud i'r economi weithio i'r rheiny sydd ag incwm isel (Ailgyhoeddi erthygl flaenorol) (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 18 Gorffennaf 2018)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.