Busnes y Cynulliad

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau yn ymwneud â chyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol

WEDI'I DDIWEDDRAU: 23 Ionawr 2020
Dadl: Cyfnod 3 y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (Wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Ar iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa'r heddlu (Wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 22 Ionawr 2020)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit - goblygiadau i Gymru (Wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 22 Ionawr 2020)
Dadl: Cyllideb Ddrafft 2020-2021 (Wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 4 Chwefror 2020)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Fframweithiau polisi cyffredin: craffu ar waith y Cynulliad (Wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 5 Chwefror 2020)
Dadl: Adroddiad Blynyddol y Rhaglen Lywodraethu a Rhaglen Ddeddfwriaethol. (Wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 11 Chwefror 2020)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Dilyniant i Cysgu Allan - Gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau (Wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 12 Chwefror 2020)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

%d bloggers like this: