PIGION

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau yn ymwneud â chyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol

WEDI'I DDIWEDDRAU: 16 Chwefror 2018
Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018)
Dadl: Setliad terfynol yr Heddlu 2018-19 (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar unigrwydd ac unigedd (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 14 Chwefror 2018)
Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth: Mapiau Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol (Cyhoeddir y datganiad ar 27 Chwefror 2018)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Llywodraethu'r DU ar ôl Brexit (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 28 Chwefror 2018)
Dadl: Yr Ail Gyllideb Atodol 2017-18 (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 6 Mawrth 2018)
Dadl: Adroddiad Blynyddol Estyn 2016-17 (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 6 Mawrth 2018)
Dadl ar y Ddeiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru i wahardd yr arfer o ddefnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau yng Nghymru (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Ddydd Mercher 7 Mawrth 2018)
Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 13 Mawrth 2018)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon ((Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 14 Mawrth 2018)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.