PIGION

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau yn ymwneud â chyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol

WEDI'I DDIWEDDRAU: 11 Hydref 2018
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 10 Hydref 2018)
Dadl: Adroddiad Canolfan Lywodraethiant Cymru - Carcharu yng Nghymru, Ffeil Ffeithiau ( Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 9 Hydref 2018)
Dadl yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil arfaethedig y Comisiwn - Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru) (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 10 Hydref 2018)
Dadl ar NNDM6813 - Gwaredu deunyddiau a garthwyd o Fôr Hafren (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 10 Hydref 2018)
Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Diwydiant 4.0 - Dyfodol Cymru (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 17 Hydref 2018)
Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar ei Ymchwiliad i Dai Carbon Isel: Yr Her (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 24 Hydref 2018)
Dadl: Egwyddorion cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018)
Dadl: Adroddiad Blynyddol y Cyngor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2017-18 (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Taro'r Tant: Ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer Dydd Mercher 7 Tachwedd 2018)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.