PIGION

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

Erthyglau yn ymwneud â chyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol

WEDI'I DDIWEDDRAU: 14 Ionawr 2019
Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cyflwyno Asesiadau Personol (Wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 8 Ionawr 2019)
Dadl: Adroddiad Holtham ar Dalu am Ofal Cymdeithasol (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 8 Ionawr 2019)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 9 Ionawr 2019)
Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 9 Ionawr 2019)
Dadl: Pennu Cyfraddau Treth Incwm Cymru 2019-20 (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 15 Ionawr 2019)
Dadl: Cyllideb Derfynol 2019-20 (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 15 Ionawr 2019)
Dadl: Setliad Llywodraeth Leol 2019-20 (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mawrth 15 Ionawr 2019)
Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Awtistiaeth (Cymru) (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 16 Ionawr 2019)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Diogelwch Tân mewn Adeiladau (preswyl) Uchel Iawn (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 16 Ionawr 2019)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Wasanaethau Gwybodeg GIG Cymru (Dadl wedi’I threfnu ar gyfer Dydd Mercher 30 Ionawr 2019)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.