Gwybodaeth am Ymchwil y Senedd

Rydym yn darparu gwybodaeth awdurdodol a diduedd am y pynciau diweddaraf sy’n cael eu hystyried yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Gwasanaeth ymchwil, dadansoddi a gwybodaeth yw Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad Ymchwil (Senedd Ymchwil) sydd wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion Aelodau’r Cynulliad a’u staff.

08 Ionawr 2020

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gwasanaeth ymchwil, dadansoddi a gwybodaeth yw Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad Ymchwil (Ymchwil y Senedd) sydd wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion Aelodau’r Cynulliad a’u staff.

Lansiwyd ein blog Pigion yn 2013 ac mae’n cynnwys darnau bach o wybodaeth a sylwebaeth sy’n rhwydd eu deall ar faterion a datblygiadau cyfoes yn y Cynulliad Cenedlaethol. Fel mater o drefn, rydym yn cyfrannu at y blog hwn cyn dadleuon pwysig ar bolisïau Llywodraeth Cymru sy’n digwydd yn Siambr y Cynulliad (yn y ‘Cyfarfod Llawn’) a dadleuon ar Filiau’r Cynulliad ac adroddiadau ymchwiliadau’r pwyllgorau.

Gallwch weld amrywiaeth o friffiau a gwybodaeth a gynhyrchir gan Ymchwil y Senedd ar ein gwefan.

Blog-about-us-Info-cy

 

Cysylltwch â ni / Dilynwch ni:

E-bost: ymchwil@cynulliad.cymru
Twitter: @SeneddYmchwil
Gwefan: Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dilynwch y blog a thanysgrifiwch er mwyn cael cylchlythyrau wythnosol a misol sy’n rhoi trosolwg o’r holl ddeunydd a gynhyrchir gan y Ymchwil y Senedd drwy e-bost.

Mae cywirdeb a thryloywder yn arbennig o bwysig inni ac rydym yn croesawu adborth ar ein gwaith. Felly, mae croeso ichi gysylltu â ni ar ymchwil@cynulliad.cymru os bydd gennych unrhyw sylwadau.

Rydym yn ystyried pob sylw yn ofalus tra’n dal rheolaeth olygyddol dros ein cyhoeddiadau a chadw’r hawl i wneud y penderfyniad terfynol ynghylch y cynnwys.

Y Cynulliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru 60 o Aelodau: 40 wedi’u hethol i gynrychioli etholaeth a 20 wedi’u hethol ar draws 5 rhanbarth. Cynhelir etholiadau ar gyfer y 60 o seddau yn y Cynulliad bob pum mlynedd.

Cysylltwch â ni: Manylion Cyswllt Cyffredinol y Cynulliad
Gwefan: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: