Gwybodaeth am Ymchwil y Senedd

Rydym yn darparu gwybodaeth awdurdodol a diduedd am y pynciau diweddaraf sy’n cael eu hystyried yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Gwasanaeth ymchwil, dadansoddi a gwybodaeth yw Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad Ymchwil (Senedd Ymchwil) sydd wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion Aelodau’r Cynulliad a’u staff.

10 Rhagfyr 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gwasanaeth ymchwil, dadansoddi a gwybodaeth yw Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad Ymchwil (Ymchwil y Senedd) sydd wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion Aelodau’r Cynulliad a’u staff.

Lansiwyd ein blog Pigion yn 2013 ac mae’n cynnwys darnau bach o wybodaeth a sylwebaeth sy’n rhwydd eu deall ar faterion a datblygiadau cyfoes yn y Cynulliad Cenedlaethol. Fel mater o drefn, rydym yn cyfrannu at y blog hwn cyn dadleuon pwysig ar bolisïau Llywodraeth Cymru sy’n digwydd yn Siambr y Cynulliad (yn y ‘Cyfarfod Llawn’) a dadleuon ar Filiau’r Cynulliad ac adroddiadau ymchwiliadau’r pwyllgorau.

Gallwch weld amrywiaeth o friffiau a gwybodaeth a gynhyrchir gan Ymchwil y Senedd ar ein gwefan.

Cysylltwch â ni / Dilynwch ni:

E-bost: Ymchwil@cynulliad.cymru
Twitter: @SeneddYmchwil
Gwefan: Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dilynwch y blog a thanysgrifiwch er mwyn cael cylchlythyrau wythnosol a misol sy’n rhoi trosolwg o’r holl ddeunydd a gynhyrchir gan y Gwasanaeth Ymchwil drwy e-bost.

Y Cynulliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru 60 o Aelodau: 40 wedi’u hethol i gynrychioli etholaeth a 20 wedi’u hethol ar draws 5 rhanbarth. Cynhelir etholiadau ar gyfer y 60 o seddau yn y Cynulliad bob pum mlynedd.

Cysylltwch â ni: Manylion Cyswllt Cyffredinol y Cynulliad
Gwefan: Cynulliad Cenedlaethol Cymru