Busnes y Cynulliad

Rydym wedi gwella golwg PIGION!

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Senedd Ymchwil) wedi ail-ddylunio ei flog, PIGION, fel rhan o ymdrechion parhaus i arloesi a gwella'r hyn y mae'n ei gynnig i Aelodau'r Cynulliad a'u staff. Mae'r rhanddeiliaid a'r cyhoedd ehangach yn defnyddio'r blog yn gynyddol hefyd, sy'n sicrhau bod y Cynulliad yn ymgysylltu â phobl Cymru, ac yn rhoi cyfle i bobl Cymru ymgysylltu â'r Cynulliad.

11 Rhagfyr 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Senedd Ymchwil) wedi ail-ddylunio ei flog, PIGION, fel rhan o ymdrechion parhaus i arloesi a gwella’r hyn y mae’n ei gynnig i Aelodau’r Cynulliad a’u staff. Mae’r rhanddeiliaid a’r cyhoedd ehangach yn defnyddio’r blog yn gynyddol hefyd, sy’n sicrhau bod y Cynulliad yn ymgysylltu â phobl Cymru, ac yn rhoi cyfle i bobl Cymru ymgysylltu â’r Cynulliad.

O ran y cynnwys, does dim byd yn newid. Byddwn yn parhau i ddarparu darnau bach o wybodaeth a sylwebaeth sy’n rhwydd eu deall ar faterion a datblygiadau cyfoes yn y Cynulliad. Os ydych eisoes wedi tanysgrifio i’r blog, byddwch yn parhau i dderbyn hysbysiadau e-bost bob tro y bydd erthyglau newydd yn cael eu postio. Os nad ydych wedi tanysgrifio eisoes, beth am wneud hynny nawr er mwyn derbyn hysbysiadau e-bost bob tro y caiff erthygl newydd ei phostio a/neu grynodebau wythnosol a misol?

Beth yw’r prif newidiadau?

Rydyn ni wedi rhoi golwg newydd gyfoes sy’n gweddu i ddyfeisiau symudol i’n blog poblogaidd, gyda’r nod o wella apêl weledol a defnyddioldeb, gyda mwy o ddefnydd o ddelweddau a defnydd mwy effeithiol o le ar y sgrin. Dylai’r swyddogaethau ‘Pori yn ôl Pwnc’ ac ‘Archif’ ar eu newydd wedd helpu darllenwyr i lywio drwy’r wefan a dod o hyd i erthyglau o ddiddordeb. Mae, wrth gwrs, yr eicon chwilio hefyd (chwyddwydr) ar frig y sgrin ar y dde i’ch galluogi i chwilio gan ddefnyddio geiriau allweddol. Mae hyn wrth ymyl yr eiconau Facebook a Twitter.

Bydd tudalen hafan PIGION yn parhau i gyfeirio darllenwyr at yr erthyglau diweddaraf a chyfoes yn nhrefn eu dyddiadau cyhoeddi, ond mae’r cynllun newydd hefyd yn ein galluogi i gynnwys erthyglau penodol ar frig y dudalen hafan.

Yr erthygl yn y chwith uchaf fydd ein post mwyaf cyfoes a/neu ddiweddaraf, tra bydd y blwch i’r dde yn cynnwys linc i wybodaeth am Senedd Ymchwil a sut i gysylltu â ni a’n dilyn. Mae’r tair nodwedd gylchol o dan y ddau flwch hyn yn cysylltu â thudalennau eraill cyfoes, megis ein tudalen Postiadau am y Cyfarfod Llawn, diweddariadau ar Brexit a chyhoeddiadau diweddar.

Bydd y chwe phost diweddaraf yn cael eu cynnwys o dan hyn, gyda lincs i’r erthygl lawn ac i bostiadau eraill o fewn yr un pwnc neu is-bwnc. Er enghraifft, bydd erthygl am Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael ei dagio â linc i erthyglau eraill am addysg neu blant a phobl ifanc.

Bydd defnyddwyr sy’n ymddiddori mewn pwnc penodol yn gallu pori yn ôl pwnc yn ogystal â defnyddio’r swyddogaeth archif i bori rhestr gronolegol lawn o erthyglau a bostiwyd.

Pwy ydym ni a beth yw PIGION?

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn wasanaeth gwybodaeth, dadansoddi ac ymchwil arbenigol, diduedd a chyfrinachol sydd wedi’i ddylunio i ddiwallu anghenion Aelodau a’u staff. Rydyn ni’n darparu gwybodaeth ddiduedd, awdurdodol ar y pynciau diweddaraf dan sylw yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Elfennau craidd ein gwasanaethau yw ein gwasanaeth ymholi i Aelodau, ein cefnogaeth i waith craffu Pwyllgorau mewn perthynas â Llywodraeth Cymru a chyhoeddiadau ac erthyglau cyfoes a gyhoeddir ar PIGION. Mae rhagor o wybodaeth am bwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud ar gael ar dudalen Amdanom ni y blog hwn a’n hadran ar wefan y Cynulliad.

Fe wnaethom lansio PIGION yn ystod hydref 2013 fel ffordd o arloesi a gwella ein gwasanaethau i Aelodau’r Cynulliad a’u staff, gan gydnabod rôl gynyddol y cyfryngau digidol o ran hwyluso craffu seneddol. Mae’r defnydd o’n blog wedi tyfu’n helaeth iawn ac mae bellach yn rhan annatod o’r hyn a wnawn. Mae nifer yr achosion o edrych ar Pigion wedi cynyddu o 3,000 yn 2014 i 12,000 yn 2017 hyd yma.

Nifer o achosion o edrych ar Pigion 2014-17

Graphs-cy

Mae ymgysylltu â rhanddeiliaid drwy’r blog yn ategu eu hymglymiad wrth drafod a gweithredu polisi cyhoeddus yng Nghymru.

Ar ddechrau’r Cynulliad hwn (Mai 2016), fe wnaethom uwchraddio ein cymorth i Gyfarwyddiaeth Fusnes y Cynulliad, gan ymrwymo i gyhoeddi erthyglau yn rheolaidd cyn rhai eitemau yn y Cyfarfod Llawn i lywio a hwyluso craffu a thrafod:

  • Dadleuon polisi mawr Llywodraeth Cymru;
  • Dadleuon ar Filiau; a
  • Dadleuon ar adroddiadau ymchwiliadau Pwyllgorau’r Cynulliad.

Mae ein tudalen ‘Postiadau’r Cyfarfodydd Llawn’ yn rhestru dadleuon a datganiadau’r Cyfarfod Llawn sy’n digwydd yn ystod yr wythnosau nesaf, a byddwn yn cyhoeddi erthyglau blog ar y pynciau hynny ymlaen llaw.

Rydym yn gobeithio y bydd yr ymwelwyr â’n blog yn mwynhau defnyddio’r wefan ar ei newydd wedd ac yn parhau i ddarllen ein herthyglau cyfoes ac addysgiadol. Gallwch danysgrifio er mwyn derbyn hysbysiadau prydlon trwy e-bost bob tro y caiff erthygl newydd ei bostio a/neu grynodebau wythnosol a misol.

Gellir dod o hyd i’n manylion cyswllt a twitter ar y dudalen Amdanom ni.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: