PIGION

Y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd De Cymru: Ein Cymoedd, Ein Dyfodol?

05 Ionawr 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mawrth, 9 Ionawr, cynhelir dadl Llywodraeth Cymru yn y Siambr ar adroddiad Tasglu Gweinidogol ar Gymoedd De Cymru Ein Cymoedd, Ein Dyfodol: Cynllun Cyflawni.

Ym mis Gorffennaf 2016, cyhoeddodd Alun Davies, y Gweinidog dros Ddysgu Gydol Oes a’r Iaith Gymraeg ar y pryd, ei fod am sefydlu Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd De Cymru. Mae aelodau’r Tasglu yn cynnwys Gweinidogion Llywodraeth Cymru, academyddion, a chynrychiolwyr y sectorau preifat, cyhoeddus a thrydydd sector. Mae’r grŵp yn cwrdd bob chwarter, ac mae cofnodion ar gael ar-lein.

Ein Cymoedd, Ein Dyfodol

Cafodd cynllun y tasglu – Ein Cymoedd, Ein Dyfodol – ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2017, ac mae’n rhestru tair blaenoriaeth, ynghyd â gweledigaeth y tasglu ar gyfer 2021:

Blaenoriaeth 1: Swyddi o ansawdd da a’r sgiliau i’w cyflawni

‘Byddwn yn cau’r bwlch cyflogaeth rhwng Cymoedd y De a gweddill Cymru – mae hyn yn golygu helpu 7,000 yn rhagor o bobl i gael gwaith ac y bydd miloedd o swyddi newydd, teg, diogel a chynaliadwy yn cael eu creu yn y Cymoedd.

Bydd pobl sy’n byw yn y Cymoedd yn cael mynediad at y sgiliau cywir i gael gwaith.

Bydd busnesau’n cael cefnogaeth lawn i dyfu a ffynnu yng Nghymoedd y De.’

Blaenoriaeth 2: Gwell gwasanaethau cyhoeddus

‘Bydd gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio gyda’r trydydd sector a chymunedau lleol i ymateb i anghenion pobl.

Bydd cymorth ar gael i helpu pobl i fyw bywydau iachach, gan wella eu lles corfforol a meddyliol a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd.

Bydd trafnidiaeth gyhoeddus yn gydgysylltiedig, yn fforddiadwy ac yn helpu pobl i fynd i’r gwaith, i’r ysgol neu i hyfforddiant, ac i gyfleusterau hamdden.

Byddwn yn gwella canlyniadau addysg i bob plentyn a chau’r bwlch cyrhaeddiad.’

Blaenoriaeth 3: Fy nghymuned leol

‘Bydd Parc Tirweddau’r Cymoedd wedi ei sefydlu i helpu cymunedau lleol i ddathlu a manteisio i’r eithaf ar y defnydd o adnoddau naturiol a threftadaeth.

Bydd canol trefi’r cymoedd yn llawn bywyd gyda digon o fannau agored gwyrdd, a fydd yn fodd i gefnogi’r economi leol.

Bydd y Cymoedd yn gyrchfan gydnabyddedig i dwristiaid, a fydd yn denu ymwelwyr o bob cwr o’r DU a thu hwnt.’

Cynllun Cyflawni

Ym mis Tachwedd 2017, cyhoeddodd y tasglu ei gynllun cyflawni – Ein Cymoedd, Ein Dyfodol: Cynllun Cyflawni. Mae’r cynllun cyflawni yn esbonio pa gamau a gymerir i gyflawni’r blaenoriaethau a restrir uchod.

Swyddi o ansawdd da a’r sgiliau i’w cyflawni

Mae’r camau i’w cymryd i annog swyddi o ansawdd da, a sicrhau bod gan bobl y sgiliau angenrheidiol i wneud y swyddi hynny, yn cynnwys:

Gwell gwasanaethau cyhoeddus

Mae’r camau i’w cymryd i sicrhau gwell gwasanaethau cyhoeddus, yn cynnwys:

Fy nghymuned leol

Bydd y drydedd flaenoriaeth yn cael ei chyflawni trwy ymgymryd â gwahanol gamau, gan gynnwys:


Erthygl gan Megan Jones, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Llun o Flickr gan Simon Rowe. Dan drwydded Creative Commons