PIGION

Setliad Terfynol Llywodraeth Leol ar gyfer 2018-19

12 Ionawr 2018

Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn wreiddiol ar 21 Rhagfyr 2017. Mae’n cael ei phostio eto cyn y Ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Ionawr 2018.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn dilyn Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus beth oedd y Setliad Terfynol ar gyfer Llywodraeth Leol yn 2018-19 ar 20 Rhagfyr 2017. Mae hwn yn amlinellu’r cyllid ar gyfer pob un o’r dau ar hugain awdurdod lleol yng Nghymru. Caiff y setliad ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Ionawr 2018.

Mae cyfanswm y Setliad yn £4.113 biliwn, sy’n gynnydd o £8.7 miliwn (0.2 y cant) o gymharu â’r Setliad Terfynol yn 2017-18. Mae’r Setliad Terfynol yn cynnwys cyllid ychwanegol o dros £28 miliwn o’i gymharu â’r Gyllideb Derfynol 2018-19, yn dilyn dyraniadau o £20 miliwn i lywodraeth leol, £7 miliwn i gefnogi’r cynnydd i’r terfyn cyfalaf wrth godi tâl am ofal preswyl, ac £1.3 miliwn ar gyfer rhyddhad ardrethi busnes dewisol.

Mae’r Setliad Terfynol yn cynnwys cynnydd a gostyngiadau yn y cyllid ar gyfer awdurdodau lleol gwahanol. Y cynnydd mwyaf yw cynnydd o 0.9 y cant ar gyfer Caerdydd, a’r gostyngiad mwyaf yw gostyngiad o -0.5 y cant ar gyfer tri awdurdod lleol (Blaenau Gwent, Conwy a Sir Fynwy).

Mae’r graff isod yn rhoi dadansoddiad llawn o’r newid canrannol mewn cyllid fesul awdurdod lleol.

Eleni, ni fydd gostyngiad o fwy na -0.5 y cant ar gyfer unrhyw awdurdod lleol, yn dilyn y dyraniadau ychwanegol a wnaed yn y Gyllideb Derfynol. Mae’r tri awdurdod a gaiff ostyngiad o -0.5 y cant mewn cyllid wedi cael cyllid ychwanegol o £807,000 i sicrhau nad ydynt yn cael gostyngiad y tu hwnt i’r lefel hon, a ddyrannwyd fel a ganlyn:

Swm y Cyllid Cyfalaf Cyffredinol ar gyfer awdurdodau lleol yn 2018-19 yw £143 miliwn.

Mae llythyr Ysgrifennydd y Cabinet at awdurdodau lleol, yr Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol 2018-19, a’r ddogfen Setliad Refeniw a Chyfalaf Llywodraeth Leol 2018-19: Tablau – Cymru gyfan, ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.


Erthygl gan Gareth Thomas, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.