PIGION

Seminar Cyfnewid Syniadau : Gofal iechyd yng nghefn gwlad Cymru

30 Ionawr 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chymdeithas Ddysgedig Cymru wedi cynnal seminar ar y cyd gyda phanel o arbenigwyr ar wasanaethau gofal iechyd yng nghefn gwlad Cymru:

Cadeiriwyd y seminar gan Dr Dai Lloyd AC, Cadeirydd Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn y seminar, cafwyd sgwrs gan bob aelod o’r panel, ac yna sesiwn holi ac ateb gyda’r panel cyfan. Cafwyd cwestiynau gan y rhai a oedd yn bresennol a chafwyd detholiad o gwestiynau a gyflwynwyd trwy gyfryngau cymdeithasol cyn y seminar.

Agorodd John Wynn-Jones, meddyg teulu, y trafodion drwy nodi rhai o’r materion yn ymwneud â recriwtio a chadw meddygon teulu ifanc, a phroffesiynau gofal iechyd eraill, mewn ardaloedd gwledig. Nododd dri maes lle mae angen gweithredu er mwyn mynd i’r afael â phroblemau recriwtio yng nghefn gwlad:

Argymhellodd John Wynn-Jones hefyd y dylid gwella sgiliau academaidd cyffredinol gweithlu gofal iechyd cefn gwlad Cymru er mwyn cefnogi gwelliant parhaus a datblygu ‘academi heb furiau’.

Siaradodd Dr Rachel Rahman am delefeddygaeth, sy’n gysyniad sydd wedi cael ei dreialu’n helaeth yng Nghymru, ond heb ddod yn arfer prif ffrwd, er gwaethaf tystiolaeth sy’n dangos bod cleifion yn cefnogi gwasanaethau o’r fath. Nododd Dr Rahman rai o’r rhesymau sy’n dal telefeddygaeth yn ôl yng Nghymru:

Tynnodd Anna Prytherch sylw at y ffaith bod i iechyd yng nghefn gwlad Cymru ei gryfderau mewn rhai agweddau, gan gynnwys cyfraddau llesiant unigol gwell a lefelau pryder is. Fodd bynnag, amlinellodd yr heriau sy’n wynebu gofal iechyd gwledig, ac roedd rhai ohonynt yn atseinio sylwadau’r siaradwyr blaenorol. Nododd Anna rai o’r cyfleoedd a rhai o’r atebion i’r heriau hyn, gan gynnwys

Yn olaf, siaradodd Joy Garfitt am y gwasanaethau arbenigol yn ddychwelwyd i ardal Bwrdd Iechyd Powys (yn hytrach nag anfon cleifion i fyrddau iechyd cyfagos ar gyfer triniaeth). Eglurodd Joy fod hyn yn caniatáu iddynt ddatblygu atebion ‘a wnaed ym Mhowys’ i’r heriau sy’n wynebu Powys. Un o’r ffactorau allweddol yn hyn o beth yw ei fod yn lleihau’r gofid a berir i gleifion o orfod teithio pellteroedd maith ar gyfer gwasanaethau.

Yn benodol, canolbwyntiodd ar y gwasanaethau iechyd meddwl a ddychwelwyd i Bowys, sef proses a gymerodd dair blynedd ac a gwblhawyd ym mis Mehefin 2016. Eglurodd Joy rai o’r heriau a wynebwyd gan y Bwrdd Iechyd yn ystod y broses hon a sut y’u datrysodd. Dywedodd i hyn

Daeth y seminar i ben gydag 20 munud o holi ac ateb gyda phob aelod o’r panel. Cliciwch yma i weld y seminar lawn, gan gynnwys y sesiwn holi ac ateb a mwy o fanylion ar yr areithiau a amlinellir uchod.


Erthygl gan Joseph Champion, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru