PIGION

Diwygio’r Cynulliad – datblygiadau yn y dyfodol

02 Chwefror 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mercher 7 Chwefror, bydd y Cynulliad yn trafod cynnig ynghylch Ymgynghoriad ar Ddiwygio’r Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn. Mae’r cynnig wedi’i osod ar ran Comisiwn y Cynulliad gan Elin Jones AC, y Llywydd. Mae’n nodi:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn nodi adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.
  2. Yn cymeradwyo penderfyniad Comisiwn y Cynulliad i ymgynghori ynghylch cynigion y Panel a diwygiadau eraill yn ymwneud ag etholiadau, yr etholfraint a threfniadau mewnol y gellir eu rhoi ar waith o ganlyniad i Ddeddf Cymru 2017

Mae UKIP hefyd wedi cyflwyno cynnig sy’n nodi fel a ganlyn:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn nodi Adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, ‘Senedd sy’n gweithio i Gymru’.
  2. Yn credu:
    a) ar hyn o bryd, na ddylai fod unrhyw gynnydd yn nifer aelodau etholedig y Cynulliad; a
    b) bod yn rhaid i etholwyr nodi eu caniatâd ar gyfer unrhyw gynnydd yn nifer yr aelodau etholedig yn y dyfodol drwy refferendwm.

Deddf Cymru 2017

Mae Deddf Cymru 2017 yn diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006 i roi cymhwysedd i’r Cynulliad dros ystod o’i drefniadau mewnol, sefydliadol a gweithredol. Mae’r rhain yn cynnwys materion fel rheolau o ran anghymhwyso rhag bod yn Aelod o’r Cynulliad, gweinyddiaeth etholiadau a’r pŵer i newid enw’r sefydliad. Mae Comisiwn y Cynulliad wedi trafod ystod o faterion yn ymwneud â sut y gall y Cynulliad ddefnyddio’r pwerau newydd hyn i ddiwygio, a gwnaeth y Llywydd ymdrin â’r materion hyn mewn datganiad ym mis Mehefin 2017.

Y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Cafodd y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad ei benodi gan y Llywydd a Chomisiwn y Cynulliad ym mis Chwefror 2017, ac roedd yn gyfrifol am:

Gofynnwyd i’r panel gyflwyno adroddiad erbyn yr hydref 2017, ac i wneud argymhellion y gellid eu gweithredu mewn pryd ar gyfer etholiad y Cynulliad yn 2021. Cafodd ei gadeirio gan yr Athro Laura McAllister o Brifysgol Caerdydd. Ym mis Rhagfyr 2017, cyhoeddodd y Panel ei adroddiad, Senedd sy’n Gweithio i Gymru.

Mae’r argymhellion allweddol yn cynnwys y canlynol:

Mae adroddiad y Panel yn gwneud achos cryf dros ddiwygio maint y Cynulliad mewn pryd ar gyfer etholiad 2021, os yw’r sefydliad hwn am gyflawni ei swyddogaethau craffu a chynrychioliadol ar ran pobl Cymru yn y cyfnod gwleidyddol, economaidd a chyfansoddiadol heriol hwn.

Gwn nad oes modd gwahanu materion cyfansoddiadol sylfaenol o’r natur hon oddi wrth wirioneddau gwleidyddol y sefyllfa o ran democratiaeth gynrychiadol yng Nghymru. Er mwyn cyflawni newid, mae angen inni adeiladu consensws gwleidyddol eang yn y sefydliad hwn a’r tu allan. I’r perwyl hwn, rwyf wedi bod yn cydweithio’n agos â’r holl bleidiau gwleidyddol a gynrychiolir yn y Cynulliad ac rwy’n ddiolchgar iddynt oll am ymgysylltu mor gadarnhaol ac adeiladol. Mae’r Grŵp Cyfeirio Gwleidyddol, yr wyf yn ei gadeirio, wedi bod yn gweithredu fel cyfrwng cyfathrebu i’r Panel Arbenigol. Bydd ei rôl gynghori yn parhau ond rhaid i’r cam nesaf o ddiwygio hefyd gynnwys ymgysylltiad llawer ehangach, gyda holl Aelodau’r Cynulliad, gyda chymdeithas ddinesig a gwleidyddol ac, yn anad dim, gyda phobl Cymru. I’r perwyl hwnnw, cytunodd y Comisiwn a minnau y byddwn yn ymgynghori’n eang yn gynnar yn 2018 ar sut y dylid bwrw ymlaen ag argymhellion y Panel a’r rhaglen ddiwygio ehangach.


Erthygl gan Alys Thomas, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.