PIGION

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

06 Mawrth 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cafodd yr Ail Gyllideb Atodol ar gyfer 2017-18 ei gosod gan Lywodraeth Cymru ar 6 Chwefror 2018. Mae’r gyllideb atodol hon yn diwygio’r gyllideb atodol gyntaf ar gyfer 2017-18, a gymeradwywyd gan y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Gorffennaf 2017.  Mae Pwyllgor Cyllid wedi cyhoeddi ei adroddiad Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2017-2018 ar 5 Mawrth.

Mae’r siart yn crynhoi’r newidiadau i’r dyraniadau ariannol yn gyffredinol, ynghyd â’r dyraniadau o ran refeniw a gwariant cyfalaf rhwng gwahanol adrannau Llywodraeth Cymru, gan gymharu’r gyllideb atodol flaenorol â’r un gyfredol.

Mae newidiadau sylweddol yn y Gyllideb Atodol hon, gan gynnwys nifer o ddyraniadau o’r cronfeydd wrth gefn, newidiadau rhwng refeniw a chyfalaf, a throsglwyddiadau rhwng portffolios. Mae’n cynnwys addasiadau i floc Cymru i adlewyrchu trosglwyddiadau a symiau canlyniadol a dderbyniwyd yng Nghyllideb yr Hydref 2017, Llywodraeth y DU, ac mae hefyd yn cynnwys newidiadau yn rhagolygon y Gwariant a Reolir yn Flynyddol yn unol â’r diweddariadau a ddarparwyd i Drysorlys Ei Mawrhydi. Roedd Cyllideb Hydref 2017 Llywodraeth y DU yn cynnwys cyllid trafodiadau ychwanegol o £90 miliwn ar gyfer 2017-18.

Mae’r dogfennau a gyhoeddwyd ochr yn ochr â chynnig y Gyllideb Atodol yn cynnwys Nodyn Esboniadol sy’n rhoi manylion am y canlynol:

Y prif gyllid ychwanegol a ddyrennir yn y gyllideb hon o’r cronfeydd wrth gefn yw:


Erthygl gan Martin Jennings a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru