Brexit

Amcangyfrif llinell amser trafodaethau Brexit

In April 2017, the Research Service published its first Brexit timeline which aimed to set out the key events in negotiations on the UK’s exit from the EU along with domestic preparations for the UK’s withdrawal over the 24 month negotiating period. In publishing that first timeline we committed to update and develop the timeline as the negotiations progressed.

25 Hydref 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ym mis Ebrill 2017, cyhoeddodd y Gwasanaeth Ymchwil ei llinell amser gyntaf ar gyfer Brexit, gyda’r nod o amlinellu’r digwyddiadau allweddol yn y trafodaethau ar ymadawiad y DU â’r UE, ynghyd â pharatoadau domestig ar gyfer ymadawiad y DU dros gyfnod y trafodaethau o 24 mis. Wrth gyhoeddi’r llinell amser gyntaf honno, fe wnaethom ymrwymo i ddiweddaru a datblygu’r llinell amser wrth i’r trafodaethau fynd yn eu blaen.

Isod ceir y bedwaredd fersiwn o’r llinell amser. Fe wnaethom gyhoeddi’r drydedd fersiwn ym mis Mai 2018. Mae’r llinell amser yn seiliedig ar y wybodaeth gyhoeddus orau sydd ar gael ar hyn o bryd ac mae’n debyg o gael ei mireinio a’i newid ymhellach wrth i’r trafodaethau fynd yn eu blaen dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Ers fersiwn ddiwethaf y llinell amser ym mis Mai, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ei gweledigaeth ar gyfer y berthynas yn y dyfodol â’r UE ac wedi cyhoeddi cyfres o ‘hysbysiadau technegol’ ynghylch y paratoadau ar gyfer dim bargen. Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru hefyd wedi dechrau cyflwyno deddfau a rheoliadau mewn perthynas â Brexit. Fodd bynnag, nid yw’r dyddiad ar gyfer cymeradwyo’r Cytundeb Ymadael yn derfynol wedi’i gadarnhau eto, ond erbyn hyn disgwylir mai ym mis Rhagfyr y bydd hyn. Cydnabyddir i raddau helaeth bod yna gytundeb ynghylch y rhan fwyaf o’r Cytundeb Ymadael, ond mae trafodaethau yn mynd rhagddynt ynglŷn â’r ffin ar ynys Iwerddon. Ynghyd â’r Cytundeb Ymadael, bydd datganiad gwleidyddol ynghylch y berthynas rhwng yr UE a’r DU yn y dyfodol. Ni fydd gan y datganiad hwn unrhyw effaith gyfreithiol.

Os na all y trafodaethau hyn ddod i gasgliad y mae’r ddwy ochr yn cytuno arno, mae’n bosibl y byddai’r DU yn gadael yr UE â ‘dim bargen’.

Os cytunir ar y Cytundeb Ymadael, rhaid i’r Senedd Ewropeaidd a Senedd y DU ill dau ei gymeradwyo hefyd. Gall hyn ddigwydd wedi i Senedd y DU gymeradwyo’r fargen derfynol o dan y broses a bennir yn Neddf yr UE (Ymadael) 2018 yn unig. Mae’r Ddeddf hon yn pennu y dylid cyflwyno Bil i roi effaith i’r Cytundeb Ymadael yng nghyfraith ddomestig y DU. Rhaid pasio’r Bil cyn i’r DU ymadael â’r UE ar 29 Mawrth 2019.

Gallwch gael y newyddion diweddaraf am Brexit yng Nghymru trwy’n Diweddariadau Brexit rheolaidd a’n Hadroddiad Monitro am y Trafodaethau Brexit, a gallwch weld yr holl weithgarwch diweddaraf ynghylch Brexit ar draws y Cynulliad ar y dudalen Brexit a Chymru.


Erthygl gan Helen Jones, Joe Champion, Peter Hill a Manon George, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: