Addysg Cyllid Economi Gofal Cymdeithasol Tai Trafnidiaeth Yr Amgylchedd

Coronafeirws: gwybodaeth a chymorth i bobl Cymru

Mae Aelodau'r Cynulliad a'u staff yn delio â llawer o ymholiadau o’u hetholaethau am y coronafeirws mewn perthynas â hawliau cyflogaeth, budd-daliadau, cymorth busnes, teithio, canslo trefniadau, addysg a llawer mwy. Bydd Ymchwil y Senedd yn ateb cwestiynau’r Aelodau a'u staff trwy'r broses ymholiadau arferol, ond rydym hefyd wedi casglu ynghyd rhai lincs defnyddiol i wybodaeth ddibynadwy i helpu gyda’r gwaith etholaethol. Byddwn yn diweddaru'r rhestr hon mor aml â phosibl. Dylid defnyddio’r tudalennau hyn fel prif ffynonellau ar gyfer gwybodaeth, yn hytrach na gwefannau newyddion neu gyfryngau cymdeithasol. Hefyd, byddwn yn parhau i gyhoeddi erthyglau sy'n gysylltiedig â busnes y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn.

Diweddarwyd: Dydd Llun, 30 Tachwedd, 13:30

Read this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg


Mae gan bobl yng Nghymru lawer o gwestiynau am y coronafeirws yn ymwneud â hawliau cyflogaeth, budd-daliadau, cymorth busnes, teithio, bwyd, manwerthu, canslo trefniadau, addysg a llawer mwy. Mae Aelodau o’r Senedd a’u staff yn cael llawer iawn o’r ymholiadau hyn.

Bydd Ymchwil y Senedd yn ateb cwestiynau’r Aelodau a’u staff trwy’r broses ymholiadau arferol, ond rydym hefyd wedi casglu rhai lincs ynghyd i wybodaeth ddibynadwy i helpu pobl Cymru.

Byddwn yn diweddaru’r erthygl hon bob wythnos, fel arfer erbyn 14:00 ddydd Llun.

Mae’n bwysig iawn dilyn arweiniad o ffynonellau swyddogol sydd ag enw da. Dylid defnyddio’r tudalennau hyn fel prif ffynonellau gwybodaeth, yn hytrach na gwefannau newyddion neu gyfryngau cymdeithasol.

Mae gan Lywodraeth Cymru dudalen we sy’n rhoi’r holl wybodaeth am y coronafeirws. Mae hefyd wedi cyhoeddi canllawiau ar gadw’n ddiogel a phellter cymdeithasol, coronafeirws a’r gyfraith, hunanynysu a phrofi ac olrhain. Ar 18 Awst, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynllun rheoli’r coronafeirws yng Nghymru ac ar 6 Hydref cyhoeddodd ddogfen ar Ail-greu ar ôl COVID-19: Yr Heriau a’r Blaenoriaethau.

Gallwch ddarllen crynodeb o’r mesurau ynghylch llacio’r cyfyngiadau yng Nghymru, cymhariaeth o strategaethau llacio pedair llywodraeth y DU a llinell amser o’r prif ddatblygiadau yng Nghymru a’r DU yn ein herthyglau blog. 

Gallwch chi neidio i bob adran isod:

Gwaith

Gallwch ddarllen crynodeb o’r cymorth cyflogaeth a’r hawliau cyflogaeth sydd ar gael i bobl Cymru a diweithdra ymysg pobl ifanc yn ein herthyglau blog.

Budd-daliadau:

Gallwch ddarllen crynodeb o’r budd-daliadau sydd ar gael i bobl Cymru yn ein herthygl blog.

Gwasanaethau cynghori

Cymorth busnes

Gallwch ddarllen crynodeb o’r cymorth busnes sydd ar gael i bobl Cymru yn ein herthygl blog.

Tai

Gallwch ddarllen crynodeb o’r cymorth tai sydd ar gael i bobl Cymru yn ein herthygl blog.

Rhentu

Perchnogion cartrefi

Tai cymdeithasol a llety â chymorth

Digartrefedd

Canllawiau eraill sy’n ymwneud â thai

Canllawiau eraill sy’n ymwneud â thai

Iechyd a gofal cymdeithasol

Gallwch ddarllen crynodeb am gynnal profion a chyfarpar diogelu personol (PPE) yng Nghymru, ynghyd â gwybodaeth am warchod y rhai sydd fwyaf agored i niwed, gofal cymdeithasol i oedolion, iechyd meddwl, y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, gweithgarwch a chapasiti’r GIG, a’r pwysau ar ysbytai Cymru yn ein herthyglau blog.

Polisi

Profion ac olrhain cysylltiadau

Gallwch ddarllen crynodeb o raglen Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru: sut mae’n gweithio yn ein herthygl blog.

Cael gafael ar wasanaethau

Gweithwyr iechyd a gofal

Ysgolion

Gallwch ddarllen crynodebau o’r sefyllfa bresennol o ran ysgolion , hawliau plant a chymwysterau yn ein herthyglau blog.

Addysgu a dysgu

Iechyd a lles staff a disgyblion

Disgyblion agored i niwed a grwpiau blaenoriaeth eraill

Pynciau eraill yn ymwneud â’r sector ysgolion

Dyfarnu cymwysterau

Hawliau plant

Gofal plant

Gallwch ddarllen crynodeb o’r sefyllfa bresennol o ran gofal plant yn ein herthygl blog.

Prifysgolion, addysg bellach a phrentisiaethau

Gallwch ddarllen crynodeb o’r sefyllfa bresennol o ran addysg uwch, addysg bellach, a phrentisiaethau yn ein herthygl blog.

Y sector gwirfoddol

Gallwch ddarllen grynodeb o’r effaith ar y sector gwirfoddol yn ein herthygl blog.

Llywodraeth leol

Gallwch ddarllen crynodeb ar waith llywodraeth leol yn ein herthygl blog

Cyngor a gwybodaeth i breswylwyr o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru

Cyfleustodau

Trafnidiaeth a theithio

Gallwch ddarllen crynodeb o effaith y coronafeirws ar faterion trafnidiaeth, trafnidiaeth gyhoeddus ac ar archebion gwyliau ar ein herthyglau blog.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Gyrru

Teithiau tramor

Sgamiau a hawliau defnyddwyr

Bwyd a manwerthu

Gallwch ddarllen crynodeb o’r effaith ar y sector manwerthu bwyd yn ein herthygl blog.

Mewnfudo a lloches

Grwpiau sy’n agored i niwed

Gallwch ddarllen crynodeb o’r coronafeirws a cham-drin domestig,tlodi, cynhwysiant digidol, materion cydraddoldeb, a’r goblygiadau o ran hawliau dynol o achos pandemig y coronafeirws yn ein herthyglau blog.

Cymorth yn y gymuned

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Gallwch ddarllen crynodeb o’r effaith ar ddiwylliant, y diwydiannau creadigol, y celfyddydau a chwaraeon a thwristiaeth yn ein herthyglau blog.

Amaethyddiaeth, pysgodfeydd a choedwigoedd

Gallwch ddarllen crynodeb o’r heriau sy’n wynebu amaethyddiaeth a physgodfeyddyn ein herthyglau blog.

Lles anifeiliaid

Adeiladu

Cynllunio

Llysoedd, carchardai a chyfiawnder

Gallwch ddarllen ein crynodeb o blismona a llysoedd troseddol yn ein herthyglau blog.

Ewrop/Brexit

Gallwch ddarllen crynodeb o hynt y trafodaethau ynglŷn ag ymadael â’r UE yn ein blog Llinell Amser Brexit.


Cewch y wybodaeth ddiweddaraf drwy ddarllen ein herthyglau ar y coronafeirws a thrwy danysgrifio i’n rhestr bostio.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: