Addysg Busnes y Cynulliad Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Llinell amser COVID-19: Ymateb Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU

Mae'r llinell amser isod yn tynnu sylw at gyhoeddiadau a deddfwriaeth allweddol a wnaed gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn ystod yr achosion o COVID-19. Caiff y dudalen hon ei diweddarau wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

Diweddarwyd: 30 Mawrth 2020

Read this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r llinell amser isod yn tynnu sylw at gyhoeddiadau a deddfwriaeth allweddol a wnaed gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn ystod yr achosion o COVID-19. Caiff y dudalen hon ei diweddarau wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

Mae’r wybodaeth swyddogol ddiweddaraf am COVID-19 a’r camau sy’n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar gael drwy glicio ar y lincs isod:

Cefnogaeth economaidd ychwanegol

30 Mawrth 2020

Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi Cronfa Cadernid Economaidd newydd i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i economi, busnesau ac elusennau Cymru.

Tâl salwch statudol o’r diwrnod cyntaf

28 Mawrth 2020

Rheoliadau newydd yn dod i rym yng Nghymru, Lloegr a’r Alban sy’n caniatáu i dâl salwch statudol gael ei dalu o ddiwrnod cyntaf absenoldeb gweithiwr oherwydd y coronafeirws. Mae hyn yn cynnwys y rhai nad ydynt yn gallu gweithio oherwydd bod ganddynt symptomau coronafeirws a’r rhai sydd yn aelwyd rhywun sydd â’r symptomau.

Profion newydd

28 Mawrth 2020

Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, yn cyhoeddi cynllun profi coronafeirws newydd ar gyfer Cymru. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno prawf gwrthgyrff newydd (sy’n cael ei brofi yn y DU yn ystod yr wythnos sydd i ddod) a fydd yn nodi a yw pobl wedi cael y feirws yn ddiweddar ac a oes ganddynt imiwnedd.

Cyfarpar diogelu personol

28 Mawrth 2020

Prif Swyddog Meddygol Cymru yn gwneud datganiad yn tynnu sylw y bydd adolygiad o ganllawiau’r DU ynghylch defnyddio cyfarpar diogelu personol yn cael ei gynnal a’i symleiddio os yw’n bosibl.

Stadiwm Principality i ddod yn ysbyty maes

27 Mawrth 2020

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cyhoeddi y bydd Stadiwm Principality yng Nghaerdydd yn dod yn ysbyty dros dro i ddarparu 2,000 o welyau ychwanegol i’r GIG. Cefnogir hyn gan £8 miliwn o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru.

Yn Lloegr, bydd canolfan gynadledda ExCel yn Llundain yn barod yn fuan i’w defnyddio fel ysbyty dros dro. Bydd dau ysbyty dros dro arall hefyd yn agor yn Birmingham a Manceinion.

Cau llwybrau a thir cyhoeddus

27 Mawrth 2020

Gan ddefnyddio’r pwerau newydd i orfodi mesurau cadw pellter cymdeithasol, mae nifer o lwybrau a thir cyhoeddus yng Nghymru ar gau, gan gynnwys yr Wyddfa, Pen y Fan a rhannau o arfordir Sir Benfro.

Cymorth i’r hunangyflogedig

26 Mawrth 2020

Canghellor y DU yn amlinellu cynllun cymhorthdal incwm newydd i bobl hunangyflogedig y mae’r coronafeirws wedi effeithio arnynt yn andwyol.

Pwerau’r heddlu

26 Mawrth 2020

Mae rheoliadau newydd yn dod i rym sy’n rhoi pŵer i’r heddlu orfodi cadw pellter cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr. Mae canllawiau ar yr hyn y mae’r pwerau newydd hyn yn ei wneud.

Cario gwyliau blynyddol ymlaen

26 Mawrth 2020

Rheoliadau newydd yn dod i rym ar draws Prydain Fawr yn caniatáu i weithwyr, nad yw’n rhesymol iddynt gymryd gwyliau blynyddol oherwydd y coronafeirws, gario eu gwyliau drosodd i’r ddwy flwyddyn wyliau nesaf.

Deddf Coronafeirws 2020

25 Mawrth 2020

Yn dilyn cydsyniad gan ddau Dŷ’r Senedd, mae Bil Coronafeirws wedi cael Cydsyniad Brenhinol.

Cydsyniad Deddfwriaethol

24 Mawrth 2020

Mae’r Cynulliad wedi cytuno ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Coronafeirws.

Pan fydd Senedd y DU am ddeddfu ar rywbeth a ddatganolwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ôl confensiwn, mae angen iddi gael cydsyniad y Cynulliad cyn pasio’r ddeddfwriaeth dan sylw. Rhoddir y cydsyniad hwn drwy Gynigion Cydsyniad Deddfwriaethol.

Rheoliadau i gau parciau gwyliau

24 Mawrth 2020

Mae rheoliadau’n dod i rym i gau parciau gwyliau, safleoedd gwersylla, arcedau adloniant a chanolfannau chwarae dan do. Maent hefyd yn darparu ar gyfer cau rhai llwybrau troed a thir cyhoeddus.

Atal twristiaid

23 Mawrth 2020

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi y bydd meysydd carafannau, meysydd gwersylla a chyrchfannau poblogaidd i dwristiaid ar gau i ymwelwyr o heddiw ymlaen.

Anerchiad y Prif Weinidog

23 Mawrth 2020

Prif Weinidog y DU yn annerch y genedl – mae’n ofynnol i bawb aros gartref bellach ac eithrio ar gyfer dibenion cyfyngedig iawn. Bydd siopau a mannau cymunedol nad ydynt yn hanfodol yn cau, a gwaherddir i fwy na dau berson ymgynnull yn gyhoeddus. Mae’r mesurau hyn yn cael eu gorfodi gan yr heddlu ac awdurdodau perthnasol eraill. Prif Weinidog Cymru yn gwneud datganiad ar y mesurau newydd.

Crynodeb o’r Bil Coronafeirws

23 Mawrth 2020

Mae crynodeb gwasanaeth Ymchwil y Senedd yn darparu rhagor o wybodaeth am y Bil a’i oblygiadau i Gymru.

Teithio yng Nghymru

22 Mawrth 2020

Mae’r Prif Weinidog yn dweud bod cadw pellter cymdeithasol “yn cynnwys osgoi pob taith heblaw am rai hanfodol ac os na fydd pobl yn dilyn y cyngor yma ni fydd gennym unrhyw ddewis ond defnyddio pwerau i’w orfodi”.

Rheoliadau i gau busnesau

21 Mawrth 2020

Mae rheoliadau yn dod i rym yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau sy’n gwerthu bwyd neu ddiod i’w bwyta ar y safle gau yng Nghymru a Lloegr.

Cynllun cadw swyddi coronafeirws

20 Mawrth 2020

Mae’r Canghellor yn cyhoeddi bod Cynllun Cadw Swydd Coronafeirws yn cael ei greu fel y gall unrhyw gyflogwyr yn y DU gysylltu â Chyllid a Thollau EM am grant i dalu 80 y cant o gyflogau gweithwyr y parheir i’w cyflogi. Bydd y Cynllun yn talu costau cyflogau wedi’u hôl-ddyddio i 1 Mawrth 2020; fe’i sefydlwyd i dalu am o leiaf tri mis i ddechrau.

Gorfodi rhai busnesau i gau

20 Mawrth 2020

Mae Prif Weinidog y DU yn cyhoeddi bod y Llywodraeth yn dweud wrth gaffis, tafarndai, bariau, bwytai i gau heno, yn ogystal â chlybiau nos, theatrau, sinemâu, campfeydd a chanolfannau hamdden.

Cyflwyno bil brys

19 Mawrth 2020

Cyflwyno Bil Coronafeirws 2019-21 yn Nhŷ’r Cyffredin.

Pwyllgor yn holi Gweinidog ynghylch cau ysgolion

19 Mawrth 2020

Mae’r Gweinidog Addysg yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i drafod effaith COVID-19 ar addysg, gan gynnwys canslo arholiadau TGAU a Safon Uwch yr haf hwn.

Ysgolion yng Nghymru yn cau

18 Mawrth 2020

Y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn cyhoeddi y bydd yn cyflwyno toriad y Pasg yn gynharach ac y bydd ysgolion ledled Cymru “yn cau am ddarpariaeth addysg statudol” erbyn 20 Mawrth 2020.

Rheoliadau diogelu iechyd Cymru

18 Mawrth 2020

Daw rheoliadau i rym sy’n darparu ar gyfer “gosod cyfyngiadau cymesur” ar unigolion lle yr amheuir y gallent fod â choronafeirws. Gwnaed rheoliadau tebyg yn Lloegr fis Chwefror.

Llywodraeth Cymru yn briffio’r Pwyllgor Iechyd

18 Mawrth 2020

Cafodd y Pwyllgor  sesiwn friffio technegol gan y Prif Swyddog Meddygol ar yr ymateb i COVID-19 yng Nghymru, a gan y Gweinidog Iechyd ar y ddeddfwriaeth frys.

Deddfwriaeth frys

17 Mawrth 2020

Llywodraeth y DU yn cyhoeddi manylion o’r mesurau arfaethedig i’w cynnwys yn y ddeddfwriaeth frys ar goronafeirws.

Datganiadau i’r Cynulliad

17 Mawrth 2020

Gwnaeth Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru; y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ddatganiadau yn y Cyfarfod Llawn ar COVID-19.

Cymorth i fusnesau

17 Mawrth 2020

Cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, gymorth i fusnesau bach yng Nghymru. Bydd busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o £51,000 neu lai yn cael gostyngiad o 100% mewn ardrethi busnes, a bydd tafarndai sydd â gwerth ardrethol rhwng £51,000 a £100,000 yn cael gostyngiad o £5,000.

Diwygio busnes y Cynulliad

17 Mawrth 2020

Bydd busnes y Cynulliad yn blaenoriaethu COVID-19 ac mae holl fusnes nad yw’n frys wedi’i atal. Adeilad y Senedd ar gau i ymwelwyr.

Cyngor wedi’i ddiweddaru a phellter cymdeithasol

16 Mawrth 2020

Gwnaeth y Prif Weinidog, Boris Johnson, ddiweddaru’r cyngor os oes gan unrhyw un yn y cartref beswch parhaus neu dymheredd uchel, dylai pawb yn y cartref hunanynysu am 14 diwrnod.

Dywedodd y Prif Weinidog hefyd y dylai holl gyswllt nad yw’n hanfodol a theithio diangen ddod i ben, a dylai pobl ddechrau gweithio gartref lle bo hynny’n bosibl. Dywedodd Llywodraeth y DU na fyddant bellach yn cefnogi cynulliadau torfol gyda gweithwyr brys. Mae’r pellter cymdeithasol hwn yn arbennig o bwysig i rai dros 70 oed, menywod beichiog a’r rhai sydd â rhai cyflyrau iechyd (gellir gweld y canllawiau yma).

Gohirio apwyntiadau GIG nad ydynt yn rhai brys

13 Mawrth 2020

Mae Vaughan Gething yn cyhoeddi atal nifer o wasanaethau’r GIG, gan gynnwys gohirio apwyntiadau cleifion allanol nad ydynt yn rhai brys a gohirio derbyniadau a gweithdrefnau llawfeddygol nad ydynt yn rhai brys. Dywed y Gweinidog y bydd “y camau hyn yn caniatáu i wasanaethau a gwelyau gael eu hailddyrannu ac i staff gael eu hadleoli a’u hailhyfforddi mewn meysydd blaenoriaeth”.

Rheoliadau tâl salwch statudol

13 Mawrth 2020

Mae rheoliadau newydd yn dod i rym yng Nghymru, Lloegr a’r Alban ar gyfer pobl sy’n hunanynysu yn unol â chanllawiau sy’n ymwneud â COVID-19, sef y bernir na allant weithio a bod ganddynt hawl i dâl salwch statudol.

Cam oedi

12 Mawrth 2020

Mae’r DU yn symud i’r cam oedi, ac mae Prif Swyddogion Meddygol y DU wedi codi lefel y risg i’r DU o ‘gymedrol’ i ‘uchel’. Cyhoeddir cyngor newydd sy’n dweud y dylid hunanynysu am saith diwrnod os ydych chi’n datblygu tymheredd uchel neu beswch parhaus newydd. Nid oes angen gweld meddyg teulu na mynd i’r fferyllfa na’r ysbyty. Argymhellir ffonio 111 dim ond os nad yw’r symptomau’n gwella ar ôl saith diwrnod neu os yw’ch cyflwr yn gwaethygu.

Ymgynghoriadau iechyd fideo

12 Mawrth 2020

Mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn cyhoeddi y bydd gwasanaeth ar y we yn caniatáu i bobl sy’n hunanynysu ddefnyddio fideo i siarad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol y GIG a chael cyngor ganddynt.

Pandemig

11 Mawrth 2020

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn disgrifio COVID-19 fel pandemig, ond mae’n pwysleisio nad yw hyn yw’n newid asesiad Sefydliad Iechyd y Byd o’r bygythiad sy’n deillio o’r coronafeirws. “It doesn’t change what WHO is doing, and it doesn’t change what countries should do”. (Mae’r term ‘pandemig’ yn cyfeirio at ledaeniad clefyd heintus newydd ar draws sawl gwlad, yn hytrach na’i ddifrifoldeb neu nifer yr achosion/marwolaethau).

Cyllideb 2020

11 Mawrth 2020

Mae Canghellor y DU yn cyhoeddi pecyn o fesurau gwerth £12 biliwn i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus, unigolion a busnesau y mae COVID-19 yn effeithio arnynt. Mae’n cynnwys cyllid ychwanegol ar gyfer gwasanaethau, newidiadau i dâl salwch statudol, a chynnydd dros dro yn y gostyngiad ardrethi busnes ar gyfer manwerthwyr (yn Lloegr yn unig). Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu‘r cyhoeddiad, ond mae am gael eglurder pellach ynghylch sut y bydd y mesurau yn cael eu hariannu’n llawn. “Rydym wrthi’n trafod â Llywodraeth y DU i sicrhau bod Cymru’n cael y cyllid y mae arni ei hangen i ddelio â’r effaith, yn enwedig o ystyried y pwysau a allai ddod i’r amlwg oherwydd ein patrwm demograffig”.

‘COBRA Cymru’

10 Mawrth 2020

Mae’r Prif Weinidog yn cadarnhau bod grŵp gweinidogol craidd wedi cael ei sefydlu a’i fod yn cyfarfod yn wythnosol, “i wneud yn siŵr ein bod ni mewn sefyllfa i ymateb ar frys ac ar unwaith pan fo angen ymateb o’r fath”. Hefyd, mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn tynnu sylw at y ffaith bod Prif Weithredwr GIG Cymru yn sefydlu ‘tîm cynllunio ac ymateb o blith GIG Cymru a’r gwasanaethau cymdeithasol’, a fydd yn “rhoi cymorth parhaus, yn cydgysylltu ac yn integreiddio’r ymateb o ran y gwasanaethau iechyd a chymdeithasol”.

Cam cyfyngu

09 Mawrth 2020

Mae Prif Weinidog y DU yn cadeirio cyfarfod COBRA brys, gyda Phrif Weinidog Cymru, Prif Weinidog yr Alban a Phrif Weinidog Gogledd Iwerddon yn bresennol. Mae Prif Weinidog y DU yn cyhoeddi bod y DU yn aros yng ngham cyntaf yr achosion, sef ‘cyfyngu’, ond bod paratoadau helaeth yn cael eu gwneud ar gyfer mynd i’r cam ‘oedi’.

Deddfwriaeth frys

08 Mawrth 2020

Mae Llywodraeth y DU yn amlinellu manylion pellach am fesurau arfaethedig y disgwylir iddynt gael eu cynnwys yn y Bil COVID-19 Brys sydd ar ddod. Mae’r ddeddfwriaeth, a fydd yn berthnasol i bedair gwlad y DU, yn darparu pwerau brys i Gymru ymateb i’r achosion, gan gynnwys cau ysgolion a cholegau os oes angen er mwyn atal y firws rhag lledaenu.

Canllawiau ar gyfer lleoliadau gofal

06 Mawrth 2020

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau ar COVID-19 ar gyfer lleoliadau gofal cymdeithasol, gofal cymunedol a gofal preswyl (diweddarwyd 11 Mawrth 2020).

Clefyd hysbysadwy

05 Mawrth 2020

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) (Diwygio) 2020 yn cael eu gwneud, gan wneud COVID-19 yn glefyd hysbysadwy yng Nghymru. Caiff rheoliadau cyfatebol i Loegr eu gwneud ar yr un dydd. Yr Alban oedd y wlad gyntaf yn y DU i wneud COVID-19 yn glefyd hysbysadwy (o 22 Chwefror 2020), ac yna Gogledd Iwerddon (29 Chwefror 2019).

Briffio’r Pwyllgor Iechyd

04 Mawrth 2020

Cynhelir cyfarfod arbennig o Gabinet Cymru. Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn cael brîff technegol gan Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru, y Prif Swyddog Meddygol, ac arweinydd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cynllun gweithredu y DU

03 Mawrth 2020

Mae Llywodraeth y DU yn cyhoeddi ei chynllun gweithredu: Coronavirus action plan: a guide to what you can expect. Mae’r cynllun gweithredu ar y cyd hwn rhwng Llywodraeth y DU a’r llywodraethau datganoledig yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn nodi ymateb fesul cam i’r feirws. Mae hyn yn cynnwys y ‘cam cyfyngu’, y ‘cam oedi’, ‘cam ymchwilio’ hyd at y ‘cam lliniaru’.

Yr achos cyntaf yng Nghymru

28 February 2020

Cadarnheir achos cyntaf Cymru o’r coronafeirws. Roedd y claf wedi teithio yn ôl i Gymru o ogledd yr Eidal.

Canllawiau ar gyfer lleoliadau addysg

21 Chwefror 2020

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau ar COVID-19 ar gyfer lleoliadau addysgol (diweddarwyd 11 Mawrth 2020)

Rheoliadau diogelu iechyd

10 Chwefror 2020

Mae rheoliadau yn cael eu gwneud ar gyfer Lloegr o dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984, sy’n rhoi pwerau i weithwyr iechyd proffesiynol gadw unigolion ar wahân lle y credir bod risg resymol y gall y feirws fod ar unigolyn. Mewn ymateb, dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru ei fod yn ystyried a oedd angen deddfwriaeth debyg yng Nghymru. Mae gan Weinidogion Cymru bwerau i wneud y rheoliadau cyfatebol ar gyfer Cymru o dan Ddeddf 1984.

Dim ffioedd GIG ar gyfer ymwelwyr tramor

04 Chwefror 2020

Gosodir Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2020. Mae’r rhain yn esemptio ymwelwyr tramor rhag gorfod talu am ddiagnosis ac am driniaeth ar gyfer COVID-19 yng Nghymru. Mae rheoliadau cyfatebol hefyd mewn grym yn Lloegr (o 29 Ionawr 2020).

Golchwch eich dwylo

01 Chwefror 2020

Ar 1 Chwefror, mae Llywodraeth y DU yn lansio ymgyrch gwybodaeth gyhoeddus i gynghori ar sut i arafu lledaeniad COVID-19, sy’n debyg i’r ymgyrch ‘Ei Ddal. Ei Daflu. Ei Ddifa’. Mae’r ymgyrch yn pwysleisio pwysigrwydd golchi dwylo. Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi’r ymgyrch.

Lefel y risg yn y DU

31 Ionawr 2020

Cadarnheir achosion cyntaf o’r coronafeirws yn y DU. Mae Prif Swyddogion Meddygol y DU yn cynghori codi lefel yn risg yn y DU o isel i gymedrol. Fodd bynnag, fe’i gwnaed yn glir nad yw hyn yn golygu y credir bod y risg i unigolion yn y Deyrnas Unedig wedi newid, ond dylai llywodraethau gynllunio ar gyfer pob posibilrwydd.

Argyfwng iechyd cyhoeddus

30 Ionawr 2020

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn cyhoeddi bod COVID-19 wedi cwrdd â’r meini prawf ar gofer bod yn Argyfwng Iechyd Cyhoeddus o Bryder Rhyngwladol (PHEIC).

Gwelir y coronafeirws gyntaf yn Tsieina

31 Rhagfyr 2019

Adroddir nifer o achosion o niwmonia yn Wuhan, Tsieina; yn ddiweddarach, fe nodir eu bod yn straen newydd o’r coronafeirws nas gwelwyd mewn pobl o’r blaen: y coronafeirws newydd (y cyfeirir ato fel COVID-19 o 11 Chwefror).

Ceir gwybodaeth gefndir fanylach yn ein herthyglau blaenorol (o Chwefror a Mawrth) ar COVID-19.


Erthygl gan Philippa Watkins a Lucy Morgan, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: