Delweddau Data Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG Ystadegau

Coronafeirws: ystadegau

Mae'r blog hwn yn esbonio sut a phryd y cyhoeddir data ynghylch achosion o COVID-19 yng Nghymru a’r marwolaethau cysylltiedig. Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn diffinio COVID-19 fel clefyd heintus a gaiff ei achosi gan y coronafeirws. Rydym wedi cynnwys siartiau sy’n crynhoi’r data a chaiff y rhain eu diweddaru ddwywaith yr wythnos. Mae’n bosibl y cânt eu hadolygu wrth i'r data a gyhoeddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru newid. Mae data ar gyfer y ddau neu dri diwrnod diweddaraf wedi'u hepgor gan eu bod yn debygol o newid yn sylweddol wrth i ragor o achosion, profion a marwolaethau gael eu cofnodi.

Amcangyfrif o amser darllen: 5 Munud

Diwedderir yn ddyddiol

Read this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r blog hwn yn esbonio sut a phryd y cyhoeddir data ynghylch achosion o COVID-19 yng Nghymru a’r marwolaethau cysylltiedig.  Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn diffinio COVID-19 fel clefyd heintus a gaiff ei achosi gan y coronafeirws. Rydym wedi cynnwys siartiau sy’n crynhoi’r data a chaiff y rhain eu diweddaru bob wythnos. Mae’n bosibl y cânt eu hadolygu wrth i’r data a gyhoeddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru newid. Mae data ar gyfer y ddau neu dri diwrnod diweddaraf wedi’u hepgor gan eu bod yn debygol o newid yn sylweddol wrth i ragor o achosion, profion a marwolaethau gael eu cofnodi.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi ystadegau COVID-19 bob dydd ar ei ddangosfwrdd. Mae’n cyhoeddi data am nifer y profion a gynhelir, nifer yr achosion sydd wedi’u cadarnhau a nifer y marwolaethau. Cawn ein rhybuddio mai data dros dro a gyhoeddir ar ei ddangosfwrdd ac y caiff y ffigurau eu hadolygu bob dydd.

Nifer y profion a gynhaliwyd a nifer achosion a gadarnhawyd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn esbonio y gall unigolyn gael mwy nag un prawf COVID-19. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyflwyno data’r profion fesul cyfnodau o chwe mis, ac oes caiff unigolyn fwy nag un prawf yn ystod y cyfnod hwnnw, dim ond unwaith y caiff ei gyfrif.  Os bydd canlyniad unrhyw brawf yn bositif, caiff hyn ei gyhoeddi fel achos a gadarnhawyd. Cyhoeddir data’r profion yn ôl yr awdurdod lleol lle mae’r unigolyn dan sylw’n byw, ac mae’r data yng Nghymru hefyd yn cael ei ddadansoddi’n ôl rhyw ac oedran. Mae nifer y profion a gynhaliwyd yn cynnwys achosion a gadarnhawyd mewn ysbytai ac mewn mannau eraill. Darllenwch ein blog ar y coronafeirws a’r drefn brofi i gael rhagor o wybodaeth.

Sylwch fod Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dweud ar Twitter ar 30 Medi nad oedd tua 2,000 o ganlyniadau’r profion wedi’u cynnwys oherwydd problemau’n ymwneud â llif y data a oedd y tu hwnt i’r rheolaeth, ac y caiff hyn ei gywiro mewn adroddiadau yn y dyfodol, pan fydd y broblem wedi’i datrys.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd ar eu dangosfwrdd y bu “a rise in the number of cases tested outside of Wales” a bod “most of these cases are young adults that are now in other parts of the UK, likely to be students”.  

Nifer gronnol yr achosion o COVID-19 a gadarnhawyd ers 01 Medi fesul 100,000 o’r boblogaeth breswyl

Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae’r graffiau isod yn dangos nifer ddyddiol yr achosion newydd a gadarnhawyd o COVID-19 yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol. Mae’r cyfartaledd treigl saith diwrnod yn llyfnhau’r data i ddangos y duedd ehangach. Mae maint y rhannau lliw o dan bob cromlin yn cyfateb yn fras i nifer gronnol yr achosion. Caiff y rhain eu dangos ar ochr dde pob graff o ran y data mwyaf diweddar sydd ar gael.

Achosion o COVID-19 a gadarnhawyd yn ddyddiol yn ôl dyddiad a Bwrdd Iechyd Lleol

Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Nifer yr achosion a gadarnhawyd o COVID-19 yng Nghymru yn ôl oedran a rhyw

Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Profion newydd a gynhaliwyd yng Nghymru

Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Marwolaethau’n ôl dyddiad a BILl

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi nifer y marwolaethau yr amheuir y cawsant eu hachosi gan COVID-19 ymhlith y rhai a gafodd brawf positif, a chaiff y rhain eu dangos yn ôl dyddiad y farwolaeth.

Marwolaethau dyddiol yng Nghymru

Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru:

Mae’r ffigurau hyn yn cynnwys dim ond y nifer a fu farw yn dilyn cadarnhad mewn labordy fod ganddynt COVID-19. Digwyddodd mwyafrif y marwolaethau a gofnodir yma mewn ysbyty, ond digwyddodd cyfran ohonynt mewn cartrefi gofal. Nid yw’r ffigurau’n cynnwys unigolion a allai fod wedi marw oherwydd COVID-19 ond na chafodd hynny ei gadarnhau mewn labordy. Bydd gwir nifer y rhai a fu farw oherwydd COVID-19 yn uwch.

Ni fydd mwyafrif y rhai a fu farw mewn cartrefi gofal yn cael eu cyfrif yn nata Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae’n nodi y bydd ei ystadegau’n wahanol i’r data y bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn eu cyhoeddi yng nghyswllt y nifer y cadarnhawyd neu yr amheuir eu bod wedi marw oherwydd COVID-19 yng Nghymru a Lloegr.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn cyhoeddi nifer y marwolaethau ym mhob Bwrdd Iechyd Lleol (BILl) ond, os bydd nifer y marwolaethau’n 5 neu’n llai, ni chaiff y ffigurau ar gyfer y Bwrdd Iechyd dan sylw eu cyhoeddi rhag i wybodaeth am y marwolaethau unigol gael ei gwneud yn hysbys.

Ffynonellau data eraill

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn cyhoeddi nifer marwolaethau COVID-19 a amheuir ac a gadarnhawyd yng Nghymru a Lloegr mewn cyhoeddiad wythnosol – Deaths registered weekly in England and Wales, provisional. Mae’r cyhoeddiad hwn yn defnyddio data sydd ar gael ar ôl y broses cofrestru marwolaeth, ac felly mae dros wythnos ar ei hôl hi. Dadansoddir y data diweddaraf yn ein herthygl flog: Y coronafeirws: marwolaethau a gofrestrwyd.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi amrywiaeth o ddata a dadansoddiadau ar effaith y coronafeirws ar gymdeithas yng Nghymru. Mae’r dudalen hon yn cynnwys data ar fusnesau a’r economi, ar bresenoldeb mewn lleoliadau addysg awdurdodau lleol, ar weithgarwch a gallu’r GIG, ar rai sy’n gwarchod rhag y feirws, ar brofion ac ar faterion yn ymwneud â thai.

Mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn cyhoeddi data mewn dangosfwrdd, a Llywodraeth yr Alban yn cyhoeddi ystadegau dyddiol ar ei gwefan, ac mae Cofnodion Cenedlaethol yr Alban yn cyhoeddi diweddariad wythnosol. Mae’r Adran Iechyd yng Ngogledd Iwerddon yn cyhoeddi ystadegau dyddiol ar ei dangosfwrdd. Mae gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) hefyd ddangosfwrdd sy’n nodi’r achosion a gadarnhawyd, a’r marwolaethau ledled y byd.


Erthygl gan Joe Wilkes a Helen Jones, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Rydym wedi cyhoeddi ystod o ddeunyddiau ar y pandemig coronafeirws, gan gynnwys erthygl sy’n nodi’r cymorth a’r canllawiau sydd ar gael i bobl yng Nghymru ac amserlen o ymateb llywodraethau Cymru a’r DU.

Gallwch weld ein holl gyhoeddiadau sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws drwy glicio yma. Caiff pob un ei ddiweddaru’n rheolaidd.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: