Delweddau Data Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG Ystadegau

Coronafeirws: y marwolaethau a gofrestrwyd

Bob dydd Mawrth mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi Ffigurau wythnosol y marwolaethau a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Mae'r data hyn yn rhoi ffigur dros dro ar gyfer nifer y marwolaethau a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys marwolaethau yn ymwneud â'r coronafeirws (COVID-19). Er mwyn caniatáu amser ar gyfer cofrestru a phrosesu, mae'r ffigurau hyn yn cael eu cyhoeddi 11 diwrnod ar ôl i'r wythnos ddod i ben. Felly mae'r ffigurau a gyhoeddwyd ar 12 Mai 2020 yn dangos y marwolaethau wythnosol yn 2020 hyd at yr wythnos a ddaeth i ben ar 1 Mai 2020.

Amcangyfrif o amser darllen: 4 Munud

Diweddarwyd yr erthygl hon ar 20 Hydref 2020

Read this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bob wythnos mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi Ffigurau wythnosol y marwolaethau a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr.. Mae’r data hyn yn rhoi ffigur dros dro ar gyfer nifer y marwolaethau a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwysmarwolaethau yn ymwneud â’r coronafeirws (COVID-19). Er mwyn caniatáu amser ar gyfer cofrestru a phrosesu, mae’r ffigurau hyn yn cael eu cyhoeddi 11 diwrnod ar ôl i’r wythnos ddod i ben. Felly mae’r ffigurau a gyhoeddwyd ar 20 Hydref 2020 yn dangos y marwolaethau wythnosol yn 2020 hyd at yr wythnos a ddaeth i ben ar 9 Hydref 2020.

Mae ffigurau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi’u seilio ar y dyddiad cafodd y farwolaeth ei chofrestru yn hytrach na’r dyddiad y digwyddodd.   Mae o leiaf pum diwrnod yn mynd heibio fel arfer rhwng achos o farwolaeth a phryd y caiff ei gofrestru. 

Data diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol (yr wythnos a ddaeth i ben ar 9 Hydref)

Yr holl farwolaethau a gofrestrwyd a marwolaethau COVID-19

Mae ffigurau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos yr holl farwolaethau a gofrestrwyd gan gynnwys pobl a fu farw yn y gymuned yn ogystal ag yn yr ysbyty.  Mae hyn yn golygu y gallwn weld faint o bobl a fu farw o bob math o achosion, sef rhywbeth y byddem fel arfer yn disgwyl ei weld drwy edrych ar y cyfartaledd dros bum mlynedd.  Gelwir cynnydd mewn marwolaethau sy’n uwch na’r cyfartaledd dros y pum mlynedd diwethaf yn ‘farwolaethau ychwanegol’. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod nifer y marwolaethau cofrestredig yn uwch na’r cyfartaledd dros bum mlynedd. Mae’r data hefyd yn dangos nifer y marwolaethau COVID-19 yng Nghymru gan ddechrau â dau achos yn ystod yr wythnos a ddaeth i ben ar 20 Mawrth 2020.

Ffigurau dros dro ar gyfer y marwolaethau wythnosol a gofrestrwyd yng Nghymru yn 2020 o gymharu â’r cyfartaledd dros y pum mlynedd flaenorol

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Deaths registered weekly in England and Wales, provisional (Saesneg yn unig)

Lleoliad marwolaethau COVID-19

Mae data’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd yn cael eu cyhoeddi yn ôl awdurdod lleol, yn ôl bwrdd iechyd ac yn ôl lleoliad y farwolaeth, gan gynnwys yn yr ysbyty (acíwt neu gymunedol, nid seiciatrig), gartref, mewn cartref gofal, hosbis neu gyfleuster cymunol arall ac mewn mannau eraill.

O’r wythnos a ddaeth i ben ar 20 Mawrth 2020 i’r wythnos a ddaeth i ben ar 9 Hydref 2020, roedd 66.6 y cant (1,7779) o’r marwolaethau oherwydd COVID-19 wedi digwydd mewn ysbytai, 26.6 y cant (711) mewn cartrefi gofal, 5.3 y cant (142) gartref ac 1.5 y cant (39) mewn mannau eraill.

Marwolaethau COVID-19 yn ôl awdurdod lleol a lleoliad y farwolaeth

Mae’r graff isod yn dangos cyfanswm y marwolaethau COVID-19 yng Nghymru o’r wythnos a ddaeth i ben ar 20 Mawrth 2020 hyd at yr wythnos a ddaeth i ben ar 9 Hydref 2020, ond a gofrestrwyd hyd at 17 Hydref, yn ôl awdurdod lleol preswyl a lleoliad y farwolaeth. Mae’n dangos mai Caerdydd sydd â’r nifer fwyaf o farwolaethau COVID-19 ac mai Ceredigion sydd â’r nifer leiaf.

Marwolaethau COVID-19 yn ôl awdurdod lleol preswyl a lleoliad y farwolaeth o 20 Mawrth 2020 hyd at 9 Hydref 2020, a gofrestrwyd hyd at 17 Hydref 2020

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Marwolaethau a chofrestriadau marwolaethau yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd (Saesneg yn unig)

Marwolaethau’n ymwneud â COVID-19 – map rhyngweithiol y SYG

Mae’r SYG wedi creu map rhyngweithiol sy’n dangos nifer y marwolaethau yn y cyfnod o fis Mawrth i fis Gorffennaf 2020 lle sonnir am COVID-19 fel achos marwolaeth ar dystysgrif farwolaeth. Defnyddiwyd Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Canol (MSOAs) ar gyfer y ddaearyddiaeth gan fod ganddynt boblogaethau tebyg eu maint ac maent yn aros yn sefydlog dros amser. Mae 410 MSOA yng Nghymru, ac mae gan bob un boblogaeth rhwng 5,000 a 15,000.  

Nifer y marwolaethau yn ymwneud â COVID-19 mewn Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Canol, gyda’r marwolaethau’n digwydd rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf 2020, Cymru a Lloegr.

Ffynhonnell: SYG, Marwolaethau’n ymwneud â COVID-19 – map rhyngweithiol (Saesneg yn unig)

Pam mae ffigurau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn wahanol i ffigurau Iechyd Cyhoeddus Cymru?

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn esbonio bod y ffigurau hyn yn wahanol i’r rhai a gyhoeddwyd gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Lloegr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru:

These figures are different from the daily surveillance figures on COVID-19 deaths published by the Department of Health and Social Care (DHSC) on the GOV.UK website, for the UK as a whole and constituent countries. Figures in this report are derived from the formal process of death registration and may include cases where the doctor completing the death certificate diagnosed possible cases of COVID-19, for example, where this was based on relevant symptoms but no test for the virus was conducted. (Pwyslais yr awdur)

Mae ffigurau Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnwys y marwolaethau a gofnodwyd ymhlith cleifion ysbytai neu breswylwyr cartrefi gofal lle y mae COVID-19 wedi’i gadarnhau drwy ganlyniad positif mewn prawf mewn labordy a bod y clinigwr yn amau bod hyn yn un o’r ffactorau a achosodd y farwolaeth.  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi ffigurau marwolaethau yn ôl bwrdd iechyd lleol ond nid yn ôl awdurdod lleol na lleoliad y farwolaeth.

Os hoffech ddarllen mwy am ystadegau Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae rhagor o wybodaeth ar ein blog Coronafeirws: ystadegau.


Erthygl gan Helen Jones, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Rydym wedi cyhoeddi ystod o ddeunyddiau ar y pandemig coronafeirws, gan gynnwys erthygl sy’n nodi’r cymorth a’r canllawiau sydd ar gael i bobl yng Nghymru ac amserlen o ymateb llywodraethau Cymru a’r DU.

Gallwch weld ein holl gyhoeddiadau sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws drwy glicio yma. Caiff pob un ei ddiweddaru’n rheolaidd.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: