Amdanom ni

Y Gwasanaeth Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn wasanaeth gwybodaeth, dadansoddi ac ymchwil arbenigol, diduedd a chyfrinachol sydd wedi’i ddylunio i ddiwallu anghenion Aelodau a’u staff. Mae gennym ddealltwriaeth sylweddol o bolisi yng Nghymru ac arbenigedd heb ei ail o ran deall anghenion gwybodaeth Aelodau’r Cynulliad.What the Research Service provides - Welsh-01

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn rhoi cymorth seneddol arbenigol i bob un o 60 Aelod y Cynulliad a Phwyllgorau’r Cynulliad. Rydym yn gwbwl annibynnol ar Lywodraeth Cymru.

Cafodd y blog hwn ei lansio yn 2013 ac mae’n cynnwys darnau bach o wybodaeth a sylwebaeth sy’n rhwydd eu deall ar faterion a datblygiadau cyfoes yn y Cynulliad. Fel mater o drefn, rydym yn cyfrannu at y blog hwn cyn dadleuon pwysig ar bolisïau Llywodraeth Cymru sy’n digwydd yn Siambr y Cynulliad (yn y ‘Cyfarfod Llawn’) a dadleuon ar Filiau’r Cynulliad ac adroddiadau ymchwiliadau’r Pwyllgorau.

Gallwch weld amrywiaeth o friffiau a gwybodaeth a gynhyrchir gan y Gwasanaeth Ymchwil ar ein gwefan. Mae ein cyhoeddiadau a’r blog hwn wedi’u hanelu’n bennaf at Aelodau’r Cynulliad, ond gall hefyd fod o ddiddordeb i sefydliadau allanol, rhanddeiliaid ac unigolion.

Cysylltwch â ni / Dilynwch ni:

Dilynwch y blog a thanysgrifiwch er mwyn cael cylchlythyrau wythnosol a misol sy’n rhoi trosolwg o’r holl ddeunydd a gynhyrchir gan y Gwasanaeth Ymchwil drwy e-bost.

Mwy o wybodaeth am sut i danysgrifio i dderbyn diweddariadau

Y Cynulliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae gan y Cynulliad dair swyddogaeth allweddol: cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru 60 o Aelodau: 40 wedi’u hethol i gynrychioli etholaeth a 20 wedi’u hethol ar draws 5 rhanbarth. Cynhelir etholiadau ar gyfer y 60 o seddau yn y Cynulliad bob pum mlynedd.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Show Buttons
Hide Buttons