Dyma lun o bensiliau.

Cyhoeddiad newydd: Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau yng Nghyfnod 2

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Diweddarwyd y papur i grynhoi canlyniad y gwaith craffu yn ystod Cyfnod 1, y newidiadau a wnaed i’r Bil yng Nghyfnod 2 a’r ymrwymiadau gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar y pryd cyn trafodion Cyfnod 3.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Data cyrhaeddiad Cyfnod Allweddol 4

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Briff Ymchwil hwn yn cyflwyno data ar gyrhaeddiad disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4. Mae’n canolbwyntio’n arbennig ar gyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Nod Llywodraeth Cymru yw gwella cyrhaeddiad y grŵp hwn o ddisgyblion trwy ei strategaeth o 2014, Ailysgrifennu’r Dyfodol a chyllid wedi’i dargedu ar ffurf Grant Datblygu Disgyblion.

Parhau i Ddarllen

Recriwtio athrawon a gwaith athrawon cyflenwi yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r erthygl hon yn rhoi rhywfaint o wybodaeth gefndirol cyn y datganiad gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, ar recriwtio athrawon, a ddisgwylir ddydd Mawrth 24 Hydref. Fodd bynnag, roedd y Datganiad Busnes ar 10 Hydref yn nodi y byddai’r datganiad yn trafod athrawon cyflenwi. Felly, rydym wedi darparu rhywfaint o wybodaeth gefndirol am y mater hwnnw hefyd.

Parhau i Ddarllen

Dyma lun o blant yn dal delwedd 'Shwmae'.

‘Cyfle wedi’i golli’? Beth nesaf i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Nid yw addysg Gymraeg byth ymhell o’r penawdau a chynhelir dadl ar y mater eto gan Aelodau’r Cynulliad ddydd Mawrth 10 Hydref 2017. Bydd Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn gwneud datganiad ar yr ‘Adolygiad Brys o’r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-2020’.

Parhau i Ddarllen

Gohirio’r penderfyniad ariannol ynghylch y Bill Anghenion Dysgu Ychwanegol am yr ail dro

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mawrth 3 Hydref 2017, bydd Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, yn gwneud cynnig i’r Cynulliad gytuno ar y penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg. Dyma’r ail dro i’r penderfyniad ariannol fod ar agenda’r Cyfarfod Llawn. Cafodd ei gynnwys i’w drafod am y tro cyntaf ar 6 Mehefin 2017.

Continue Reading

Llun o bentwr o lyfrau.

Addysg yng Nghymru: ‘Ein Cenhadaeth Genedlaethol’

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bydd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn gwneud datganiad yn y Cyfarfod Llawn yfory (26 Medi 2017) ynglŷn â ‘Chenhadaeth Genedlaethol’ Llywodraeth Cymru i wella addysg yng Nghymru. Disgwylir hefyd i Lywodraeth Cymru gyhoeddi cynllun gweithredu newydd i wella addysg ar gyfer 2017-2021.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gan gynnwys ffeithiau allweddol am bwysigrwydd economaidd y sector, a thargedau ar gyfer ei dwf. Mae’n nodi strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant, yn amlinellu’r cynnydd diweddar ar gyflwyno’r strategaeth, ac yn tynnu sylw at feysydd y mae’n debygol y bydd ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd yn effeithio arnynt. Mae hefyd yn amlinellu’r cymorth sydd ar gael i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.

Parhau i Ddarllen