O flaen y Senedd

Adroddiad Blynyddol 2016-17 Comisiynydd Plant Cymru

 View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 14 Tachwedd 2017, bydd Aelodau’r Cynulliad yn trafod Adroddiad Blynyddol diweddaraf (2016-17) Comisiynydd Plant Cymru.

Mae’r ddadl hon yn gyfle i Aelodau’r Cynulliad drafod yr hyn y mae’r Comisiynydd wedi’i nodi fel y materion a’r heriau diweddaraf sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru. Byddant hefyd yn clywed beth yw ymateb Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant, Huw Irranca-Davies. Disgwylir i ymateb Llywodraeth Cymru gael ei gyhoeddi yn dilyn y ddadl. Y mis diwethaf, clywodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad gan y Comisiynydd yn uniongyrchol am y materion sydd wedi’u cynnwys yn ei hadroddiad. Gallwch weld yr hyn a drafodwyd ar Senedd TV yma.

Parhau i Ddarllen

Llun o faner y DU a baner yr UE

Hawliau dynol, Brexit a Chymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi bod yn ymchwilio i effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd ar hawliau dynol yng Nghymru. O gymharu ag amaethyddiaeth neu gronfeydd strwythurol, efallai nad mater hawliau dynol yw’r pwysicaf i’w drafod mewn perthynas â Brexit o ran Cymru, ond canfu’r Pwyllgor nifer o faterion pwysig, o amddiffyniad cyfreithiol i gyllid y trydydd sector.

Parhau i Ddarllen

Mynd i’r Afael â Throseddau Casineb yng Nghymru: Beth nesaf?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mawrth (17 Hydref 2017), bydd Aelodau’r Cynulliad yn trafod yr hyn a gyflawnwyd o ran mynd i’r afael â throseddau casineb yng Nghymru, a’r heriau sy’n dal i fodoli.

Parhau i Ddarllen

Hawliau pobl anabl: sut mae canfyddiadau un o bwyllgorau’r Cenhedloedd Unedig yn berthnasol i Gymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ym mis Awst, bu un o bwyllgorau’r Cenhedloedd Unedig yn archwilio’r DU mewn perthynas â’r modd y mae’n gweithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau. Disgrifiodd aelod o’r Pwyllgor a rappoteur y DU Stig Langvad archwiliad y DU fel ‘yr ymarfer mwyaf heriol yn hanes y Pwyllgor‘, a chafodd ei alw gan Gomisiwn y DU ar Gydraddoldeb a Hawliau Dynol yn “asesiad damniol gan arbenigwyr y Cenhedloedd Unedig o fethiant i ddiogelu hawliau pobl anabl ar draws sawl agwedd ar fywyd yn y DU”.

Parhau i Ddarllen

Gwneud i’r economi weithio i’r rheiny sydd ag incwm isel

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bydd Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau’r Cynulliad yn dechrau clywed gan dystion ar gyfer ei ymchwiliad i wneud i’r economi weithio i’r rheiny sydd ag incwm isel  ar 5 Gorffennaf.  Bydd yn edrych ar sut y gall y Strategaeth Economaidd a Chynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru wella sefyllfa pobl ar incwm isel, yn ogystal â mesurau i hybu cyflogau isel, (an)sicrwydd gwaith ac anghydraddoldeb economaidd rhwng lleoedd gwahanol a grwpiau gwahanol o bobl.

Parhau i Ddarllen

‘Roeddwn i’n arfer bod yn rhywun’ – y Cynulliad i drafod adroddiad pwyllgor ar ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mercher 21 Mehefin, bydd y Cynulliad yn trafod adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru, ac ymateb Llywodraeth Cymru i’w argymhellion.

Parhau i Ddarllen

Bathodynnau Glas: Sut a pham mae Llywodraeth Cymru wedi ehangu’r cynllun hwn?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Dyma’r drydedd erthygl mewn cyfres o flogiau yn trafod y cynllun Bathodynnau Glas. Roedd y blog ddydd Mawrth yn esbonio’r meini prawf ar gyfer cymhwysedd ac asesu, a blog ddoe yn disgrifio’r broses o wneud cais ac apelio.

Parhau i Ddarllen