Cyhoeddi setliad dros dro i lywodraeth leol ar gyfer 2018-19

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn dilyn Cyllideb ddrafft amlinellol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 (a ryddhawyd ddydd Mawrth 3 Hydref 2017), mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cyhoeddi Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol 2018-19 heddiw. Mae’r Setliad yn amlinellu’r cyllid a ddyrennir i bob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

Parhau i Ddarllen

Gohirio’r penderfyniad ariannol ynghylch y Bill Anghenion Dysgu Ychwanegol am yr ail dro

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mawrth 3 Hydref 2017, bydd Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, yn gwneud cynnig i’r Cynulliad gytuno ar y penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg. Dyma’r ail dro i’r penderfyniad ariannol fod ar agenda’r Cyfarfod Llawn. Cafodd ei gynnwys i’w drafod am y tro cyntaf ar 6 Mehefin 2017.

Continue Reading

Ar y Gweill! Cyfraddau a Bandiau ar gyfer y Trethi Cymreig Cyntaf mewn bron i 800 mlynedd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Pa drethi newydd a gyflwynir yng Nghymru?

Ar 1 Ebrill 2018, bydd treth tir y dreth stamp a’r dreth tirlenwi yn cael eu datganoli i Gymru. Caiff y trethi hyn eu disodli gan drethi Cymreig a elwir yn y dreth trafodiadau tir (LTT) a’r dreth gwarediadau tirlenwi (LDT) yn y drefn honno.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: – Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 – Crynodeb o’r Ddeddf

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cafodd Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 ( ‘y Ddeddf’) Gydsyniad Brenhinol ar 24 Mai 2017. Mae’r Ddeddf yn sefydlu darpariaethau ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir yng Nghymru, a fydd yn disodli Treth Dir y Dreth Stamp ar 1 Ebrill 2018.

Parhau i Ddarllen

Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2017-18

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bydd y Cynulliad yn trafod Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 yn y Cyfarfod Llawn ar 18 Gorffennaf. Mae’r erthygl hon yn rhoi gwybodaeth gefndirol am y gyllideb atodol a gwaith Pwyllgor Cyllid y Cynulliad i graffu ar y dyraniadau a geir ynddi.

Clywodd y Pwyllgor Cyllid dystiolaeth lafar gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol am y newidiadau yn y gyllideb atodol, ac mae wedi cyhoeddi adroddiad a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 14 Gorffennaf.

Parhau i Ddarllen