Cyhoeddiad newydd: Cyfres Cynllunio 15 – Gorchmynion Prynu Gorfodol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae gorchmynion prynu gorfodol yn caniatáu i gyrff penodol brynu tir neu eiddo heb gydsyniad y perchennog. Caiff gorchymyn prynu gorfodol ei ddefnyddio i hwyluso datblygiadau yr ystyrir iddynt fod er budd y cyhoedd ac ar dir nad yw’r perchennog am ei werthu. Mae’r hysbysiad hwylus hwn yn rhoi cefndir gorchmynion prynu gorfodol: y pwerau deddfwriaethol, yr awdurdodau cymwys, y broses wrthwynebu, iawndal a datganoli gorchmynion.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Cyfres Cynllunio: 10 – Asesu Effeithiau Amgylcheddol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r hysbysiad hwylus hwn yn rhoi trosolwg o’r Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA). Mae asesiad effaith amgylcheddol yn weithdrefn sy’n sicrhau y caiff goblygiadau amgylcheddol penderfyniadau cynllunio eu hystyried cyn gwneud y penderfyniadau hynny. Mae’r papur hwn yn amlinellu beth yw’r Asesiadau, pryd y byddant yn ofynnol, beth sy’n digwydd i geisiadau cynllunio nad oes ganddynt Ddatganiad Amgylcheddol, yr hyn y mae’n ofynnol i Asesiadau Effaith Amgylcheddol eu cynnwys, Datganiadau Amgylcheddol a sut y cânt eu hystyried a’r diwygiadau i’r Gyfarwyddeb arnynt.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Cyfres Cynllunio: 07 – Gorfodi

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r system gorfodi cynllunio. Mae’n nodi beth yw gorfodi, pryd y gall camau gorfodi ddigwydd, y mathau o gamau gorfodi, terfynau amser, gorfodi Llywodraeth Cymru, ac apeliadau yn erbyn camau gorfodi. Mae hefyd yn nodi sut y mae  Deddf Cynllunio (Cymru) 2015  wedi newid y system gorfodi cynllunio.

Parhau i Ddarllen

Diogelu Cerddoriaeth Fyw yng Nghymru: Aelodau’r Cynulliad i drafod deiseb

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Llun aneglur o fand roc ar lwyfan

Ddydd Mercher 12 Gorffennaf, bydd Aelodau’r Cynulliad yn trafod deiseb yn galw am ddiogelu lleoliadau cerddoriaeth fyw. Mae’r ddeiseb wedi dal dychymyg pobl sy’n caru cerddoriaeth fyw yng Nghymru a chasglodd dros 5,000 o lofnodion.

Dyma’r tro cyntaf i ddeiseb y Cynulliad gasglu dros 5,000 o lofnodion ers i’r broses ddeisebu newydd gael ei chyflwyno ym mis Mawrth. Mae’r newidiadau yn caniatáu i’r Pwyllgor Deisebau ofyn am ddadl y Cynulliad ar unrhyw ddeiseb sy’n casglu mwy na 5,000 o lofnodion.

Parhau I Ddarllen

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru: beth ydyw a phryd y bydd ar gael?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

 

Mae’r dull o ran cynllunio defnydd tir strategol yng Nghymru yn newid. Mae Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn cyflwyno dwy lefel newydd o gynllun datblygu, a fydd yn eistedd uwchben y Cynlluniau Datblygu Lleol presennol:

  • Fframwaith Datblygu Cenedlaethol sy’n cwmpasu Cymru gyfan. Bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yn nodi polisïau Llywodraeth Cymru ar ddatblygu a defnyddio tir mewn cyd-destun gofodol, ac yn disodli Cynllun Gofodol Cymru; a
  • Chynlluniau Datblygu Strategol – mae’r rhain yn gynlluniau rhanbarthol a fydd yn eistedd rhwng y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a Chynlluniau Datblygu Lleol mewn rhai rhannau o Gymru, a byddant yn ymdrin â materion sy’n torri ar draws nifer o ardaloedd awdurdod cynllunio lleol (ond nad ydynt o arwyddocâd cenedlaethol).

Mae’r erthygl hon yn canolbwyntio ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol; gellir darllen mwy am Gynlluniau Datblygu Strategol a Chynlluniau Datblygu Lleol yn ein papur briffio ar bolisi cynllunio lleol (PDF 1MB) ac ym Mhrosbectws Cynlluniau Datblygu Llywodraeth Cymru.

Parhau i Ddarllen

Hanner miliwn o leisiau: ymateb uwch nag erioed yn amddiffyn Cyfarwyddebau Natur yr UE

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Cyfarwyddebau Natur yn ddau ddarn allweddol o ddeddfwriaeth yr UE sy’n sail i ddiogelu bywyd gwyllt a chynefinoedd – cânt eu hystyried yn aml yn gonglfeini cyfraith amgylcheddol yn Ewrop.

Pan gyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd yn 2014 ei fod yn gwerthuso’r Cyfarwyddebau hyn trwy ‘wiriad ffitrwydd‘, cafwyd ymateb digynsail: derbyniwyd dros 550,000 o ymatebion gan y cyhoedd.

Daeth barn ar y Cyfarwyddebau Natur o bob cwr o’r UE. Felly beth yn union yw’r Cyfarwyddebau hyn? A beth oedd y canlyniad y gwerthusiad?

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Y Gyfres Cynllunio: 8 – Offer telathrebu – Hysbysiad Hwylus

05 Ionawr 2017

Erthygl gan Katy Orford, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r hysbysiad hwylus (PDF, 349KB) hwn yn cynnig trosolwg o’r broses gynllunio ar gyfer offer telathrebu. Mae’n nodi pa fath o ddatblygiadau sy’n cael eu rhoi yn y categorïau canlynol: datblygiadau a ganiateir; datblygiadau a ganiateir gyda chymeradwyaeth o flaen llaw; a datblygiadau y mae angen caniatâd cynllunio arnynt. Mae hefyd yn ymdrin â’r modd yr eir i’r afael â risgiau iechyd posibl a ddaw yn sgil y datblygiadau hyn, Cod Arfer Gorau i weithredwyr ffonau symudol ynghyd â newidiadau diweddar i’r broses gynllunio.

blog-cy