Cyhoeddi setliad dros dro i lywodraeth leol ar gyfer 2018-19

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn dilyn Cyllideb ddrafft amlinellol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 (a ryddhawyd ddydd Mawrth 3 Hydref 2017), mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cyhoeddi Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol 2018-19 heddiw. Mae’r Setliad yn amlinellu’r cyllid a ddyrennir i bob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

Parhau i Ddarllen

Y Cynulliad i drafod adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar dagfeydd: Tawelu’r Traffig

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Pryderon am dagfeydd

Lansiodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ei ymchwiliad i effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru ym mis Ebrill 2017. Clywodd y Pwyllgor sut y mae tagfeydd yn effeithio ar ddibynadwyedd y gwasanaeth bws, yn cynyddu costau gweithredu ac yn arafu cyflymder teithio, sy’n cael effaith andwyol ar brofiadau teithwyr. Bydd y Cynulliad yn trafod adroddiad yr ymchwiliad yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Hydref.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017 – Crynodeb o’r Ddeddf

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Derbyniodd Bil yr Undebau Llafur (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ar 07 Medi 2017. Mae’r Ddeddf yn diwygio darpariaethau penodol o fewn y UK Trade Union Act 2016 sy’n berthnasol i “awdurdodau datganoledig Cymru”.

Parhau i Ddarllen

‘Cylch dieflig dirywiad’: Sut mae tagfeydd yn effeithio ar y sector bysiau yng Nghymru?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae cwmnïau bysiau yn ninasoedd Cymru yn dioddef oherwydd tagfeydd sy’n ymestyn amseroedd teithio ac yn lleihau niferoedd y teithwyr, yn ôl tystiolaeth a gyflwynwyd i ymchwiliad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau i effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau.

Parhau i Ddarllen

Etholiad 2017 yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gwelodd Etholiad Cyffredinol 2017 ddarlun seneddol Cymru yn newid, gyda’r Blaid Lafur yn ennill seddi oddi ar y Ceidwadwyr a Plaid Cymru yn ennill sedd olaf y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru. Dyma nifer y seddi a enillwyd yn yr etholiad a’r newid ers 2015:

Parhau i Ddarllen

Etholiadau lleol 2017 – Canlyniadau

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Local Elections resulsts infographic

Ddydd Iau 4 Mai 2017, cynhaliwyd etholiadau lleol ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. O’r 1,254 o seddi a oedd ar gael, ymladdwyd 1,161 ohonynt, etholwyd 92 yn ddiwrthwynebiad ac roedd un sedd ym Mhowys lle na safodd unrhyw ymgeiswyr.

Parhau i Ddarllen