Y Cynulliad i drafod adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar dagfeydd: Tawelu’r Traffig

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Pryderon am dagfeydd

Lansiodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ei ymchwiliad i effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru ym mis Ebrill 2017. Clywodd y Pwyllgor sut y mae tagfeydd yn effeithio ar ddibynadwyedd y gwasanaeth bws, yn cynyddu costau gweithredu ac yn arafu cyflymder teithio, sy’n cael effaith andwyol ar brofiadau teithwyr. Bydd y Cynulliad yn trafod adroddiad yr ymchwiliad yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Hydref.

Parhau i Ddarllen

Dyfroedd dyfnion o’n blaenau? Y Cynulliad yn trafod adroddiad pwyllgor ar borthladdoedd a gadael yr Undeb Ewropeaidd.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 11 Hydref, bydd y Cynulliad yn cynnal dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (EAAL) ar ei ymchwiliad i oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i borthladdoedd Cymru. Ystyriodd y Pwyllgor y risgiau a’r cyfleoedd y mae gadael yr Undeb Ewropeaidd yn eu cyflwyno ar gyfer porthladdoedd Cymru, a’r camau sydd eu hangen i liniaru risgiau ac i sicrhau manteision.

Parhau i Ddarllen

Ar y trywydd iawn? Y Cynulliad yn trafod adroddiad Pwyllgor ar fasnachfraint y rheilffyrdd a chyflwyno metro

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar y trywydd iawn?

Ar 27 Medi, bydd y Cynulliad yn trafod adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, Ar y trywydd iawn? Masnachfraint y Rheilffyrdd a Metro De Cymru. Mae’r adroddiad yn nodi barn y Pwyllgor ar drefniadau Llywodraeth Cymru o ran caffael masnachfraint nesaf Cymru a’r Gororau a Cham 2 y Metro, ac mae’n nodi ei brif flaenoriaethau ar gyfer y contract newydd. Bwriedir i’r fasnachfraint newydd ddechrau ym mis Hydref 2018.

Parhau i Ddarllen

Trydaneiddio’r rheilffordd i Abertawe yn cael ei ollwng gan Lywodraeth y DU

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 20 Gorffennaf, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Manyleb Allbwn Lefel Uchel a Datganiad o Gyllid Ar Gael. Roedd y datganiadau statudol hyn yn nodi’r hyn y mae’r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth, Chris Grayling, am i’r rheilffyrdd yng Nghymru a Lloegr i’w gyflawni rhwng 2019 a 2024 yn ystod Cyfnod Rheoli 6 cynllunio’r rheilffyrdd (CP6).

Parhau i Ddarllen

A allai parthau rhydd roi hwb i borthladdoedd Cymru?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ardaloedd sydd wedi’u lleoli’n ddaearyddol o fewn ffiniau tir gwlad ond sydd y tu hwnt i reolaeth tollau yw parthau rhydd. Yn yr ardaloedd hyn, ni chodir tollau mewnforio na threth ar werth hyd nes y bydd nwyddau’n gadael y parth ac yn mynd i mewn i’r wlad y mae’r parth wedi’i lleoli ynddi. Pan fydd parthau rhydd wedi’u lleoli mewn porthladdoedd môr, maent yn aml yn cael eu galw’n borthladdoedd rhydd.

Ymddengys parthau rhydd ledled y byd, o Frasil i Fwlgaria, gan weithredu fel catalyddion ar gyfer masnach ryngwladol drwy ganiatáu i fasnachwyr a chwmnïau cludo ar longau storio nwyddau gydag ychydig iawn o gost a biwrocratiaeth.

Parhau i Ddarllen

Beth sydd gan Lywodraeth Cymru ar y gweill ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd Cymru?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

llun o un o drenau Trenau Arriva Cymru

Ddydd Mawrth 18 Gorffennaf, bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates, yn gwneud datganiad ar y Gwasanaethau Rheilffyrdd a’r Metro. Er nad yw manylion y datganiad yn hysbys eto, mae Llywodraeth Cymru wedi awgrymu y bydd y broses dendro derfynol ar gyfer caffael y fasnachfraint rheilffyrdd nesaf a gweithredwr y Metro yn dechrau ym mis Gorffennaf 2017, ac y disgwylir i’r contract gael ei ddyfarnu ym mis Ionawr 2018. Yna bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau gweithredu gwasanaethau ym mis Hydref 2018.

Parhau i Ddarllen

Y Pwyllgor Materion Allanol yn ymweld ag Iwerddon i ofyn beth y mae gadael yr UE yn ei olygu i borthladdoedd Cymru.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Aeth tri aelod o’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar ymweliad i Ddulyn, ddydd Llun 19 Mehefin. Y tri aelod oedd Mark Isherwood, Eluned Morgan a Chadeirydd y Pwyllgor, David Rees,  a’r rheswm dros fynd ar ymweliad oedd er mwyn clywed rhai safbwyntiau Gwyddelig i lywio ymchwiliad y Pwyllgor i oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i borthladdoedd Cymru.

Parhau I Ddarllen