Cyhoeddiad newydd: Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r trefniadau Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (FCERM) yng Nghymru. Mae’n amlinellu’r dogfennau polisi a’r ddeddfwriaeth allweddol sydd ar waith yn genedlaethol ac yn lleol o gwmpas arfordir Cymru. Mae hefyd yn disgrifio’r cyllid sydd ar waith ac yn amlygu adolygiadau pwysig hyd yma o arferion FCERM yng Nghymru.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Cyfres Cynllunio 15 – Gorchmynion Prynu Gorfodol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae gorchmynion prynu gorfodol yn caniatáu i gyrff penodol brynu tir neu eiddo heb gydsyniad y perchennog. Caiff gorchymyn prynu gorfodol ei ddefnyddio i hwyluso datblygiadau yr ystyrir iddynt fod er budd y cyhoedd ac ar dir nad yw’r perchennog am ei werthu. Mae’r hysbysiad hwylus hwn yn rhoi cefndir gorchmynion prynu gorfodol: y pwerau deddfwriaethol, yr awdurdodau cymwys, y broses wrthwynebu, iawndal a datganoli gorchmynion.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gan gynnwys ffeithiau allweddol am bwysigrwydd economaidd y sector, a thargedau ar gyfer ei dwf. Mae’n nodi strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant, yn amlinellu’r cynnydd diweddar ar gyflwyno’r strategaeth, ac yn tynnu sylw at feysydd y mae’n debygol y bydd ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd yn effeithio arnynt. Mae hefyd yn amlinellu’r cymorth sydd ar gael i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.

Parhau i Ddarllen

Carbon isel: y “norm newydd” ar gyfer Cymru?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Iau 13 Gorffennaf 2017, cynhaliodd y Gwasanaeth Ymchwil a Chymdeithas Ddysgedig Cymru seminar ynghylch rôl deunydd adnewyddadwy yn nyfodol Cymru wrth iddi gymysgu ynni. Hon oedd y drydedd seminar mewn cyfres gyntaf o Seminarau Cyfnewid Syniadau gyda’r bwriad o roi cyfle i’r Aelodau a’r cyhoedd yn ehangach i glywed a thrafod gwahanol syniadau polisi.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Prosiectau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, cefn gwlad a’r newid yn yr hinsawdd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r canllaw hwn yn amlinellu gwybodaeth ac yn cyfeirio at ffynonellau o gymorth ariannol sy’n gysylltiedig â phrosiectau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, cefn gwlad a’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Cyfres Cynllunio: 10 – Asesu Effeithiau Amgylcheddol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r hysbysiad hwylus hwn yn rhoi trosolwg o’r Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA). Mae asesiad effaith amgylcheddol yn weithdrefn sy’n sicrhau y caiff goblygiadau amgylcheddol penderfyniadau cynllunio eu hystyried cyn gwneud y penderfyniadau hynny. Mae’r papur hwn yn amlinellu beth yw’r Asesiadau, pryd y byddant yn ofynnol, beth sy’n digwydd i geisiadau cynllunio nad oes ganddynt Ddatganiad Amgylcheddol, yr hyn y mae’n ofynnol i Asesiadau Effaith Amgylcheddol eu cynnwys, Datganiadau Amgylcheddol a sut y cânt eu hystyried a’r diwygiadau i’r Gyfarwyddeb arnynt.

Parhau i Ddarllen

Gwella coetiroedd Cymru: Pwyllgor Cynulliad yn cyhoeddi adroddiad

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad wedi cyhoeddi adroddiad – Heb gyrraedd gwreiddyn y mater – uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd mewn digwyddiad i randdeiliaid yn Sioe Frenhinol Cymru. Mae’r adroddiad yn cynnwys argymhellion i Lywodraeth Cymru.

Parhau i Ddarllen