Erthyglau ar Gyfarfodydd Llawn y Dyfodol

Diweddarwyd: 19 Hydref 2017

View this page in English | Darllenwch y dudalen yma yn Saesneg

Rydym am gyhoeddi erthyglau cyn yr eitemau o Fusnes y Cynulliad a nodir isod. Fel arfer caiff erthyglau o’r fath eu cyhoeddi tuag at ddiwedd yr wythnos flaenorol, er y gall hyn fod yn hwyrach ar adegau.

Nod yr erthyglau yw llywio’r dadleuon y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfod Llawn), a gallant fod o ddiddordeb i randdeiliaid hefyd. Mae’r erthyglau hyn yn ychwanegol at unrhyw erthyglau eraill y byddwn yn eu cyhoeddi ar faterion cyfredol.

  • Dadl: Mynd i’r Afael â Throseddau Casineb (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mawrth 17 Hydref)
  • Dadl:  Yr Economi Gylchol (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mawrth 17 Hydref)
  • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Recriwtio Athrawon (Cyhoeddir y datganiad ar dydd Mawrth 24 Hydref)
  • Dadl Ar Adroddiad Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol A Chymunedau: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mercher 25 Hydref)
  • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Y Diwydiant Bwyd a Diod (Ailgyhoeddi erthygl flaenorol) (Cyhoeddir y datganiad ar dydd Mawrth 7 Tachwedd)
  • Dadl:  Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2016-17 (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mawrth 7 Tachwedd)
  • Dadl ar adroddiad Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Troi’r llanw? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o Reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mercher 8 Tachwedd)
  • Dadl:  Adroddiad Blynyddol 2016-17 Comisiynydd y Gymraeg (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mawrth 14 Tachwedd)
  • Dadl: Cyfnod 3 Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Dadl wedi’i threfnu ar gyfer dydd Mawrth 14 Tachwedd)

Ceir gwybodaeth am amserlen y Cyfarfod Llawn ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.