Polisi preifatrwydd

Mae’r dudalen hon yn esbonio sut y bydd unrhyw wybodaeth a roddir i ni’n cael ei defnyddio a sut y byddwn yn sicrhau’ch preifatrwydd. Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ( y Cynulliad) sy’n cynnal y wefan hon. WordPress sy’n gweithredu’r safle – gallwch weld sut y bydd WordPress yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch drwy ddilyn y linc hon.

Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r gwefannau eraill y mae linc iddynt o’r wefan hon. Dylech gofio hyn pan fyddwch yn symud i safle arall a darllen datganiad preifatrwydd unrhyw wefan sy’n casglu gwybodaeth bersonol. 

 Mae linc ar y wefan hon i:

 Gallwch ddod â’ch tanysgrifiad i ben unrhyw adeg drwy reoli’ch tanysgrifiadau ar WordPress –  https://subscribe.wordpress.com/

 Pa wybodaeth y mae’r Cynulliad yn ei phrosesu?

Bydd y Cynulliad yn prosesu’r mathau a ganlyn o wybodaeth gan bobl sy’n defnyddio’r wefan:

  •  Cofrestru i danysgrifio i’r blog; ac
  • Unrhyw ymholiadau ac adborth cyffredinol.

Sut y byddwn yn trin gwybodaeth? – Ni fyddwn yn rhoi’ch manylion personol i neb, oni bai’ch bod yn rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Rydym yn defnyddio technolegau blaengar a meddalwedd amgryptio i ddiogelu’ch data, ac rydym yn defnyddio safonau diogelwch llym i atal pobl rhag defnyddio’r wybodaeth heb ganiatâd.

Hawl i weld gwybodaeth  – Os ydych am weld cofnod o unrhyw beth rydych wedi’i anfon atom, cysylltwch â ni: research.service@wales.gov.uk .

Mae’n ddyletswydd arnom i ddiogelu’r wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu gennych (er enghraifft drwy ein ffurflenni Cysylltu â ni). Caiff yr holl wybodaeth bersonol ei thrin yn unol â Deddf Diogelu Data 1998   

Fodd bynnag, mae’n bosibl i’r cyhoedd wneud cais o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 i weld gwybodaeth sy’n cael ei chadw gan y Cynulliad. Wrth ymateb i geisiadau o’r fath, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i ni ryddhau’ch manylion personol. Fodd bynnag, byddwn yn ymateb i geisiadau o’r fath yn unol â’r canllawiau yng Nghod Ymarfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Ganiatáu i’r Cyhoedd Weld Gwybodaeth.

Ymholiadau ac adborth cyffredinol – rydym yn croesawu unrhyw sylwadau. Os na all Cynulliad Cenedlaethol Cymru ateb eich ymholiad, byddwn y cysylltu â chi ac efallai y byddwn yn anfon yr ymholiad at y sefydliad perthnasol. Os byddwch yn cysylltu â ni i ofyn am wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid i ni gysylltu ag eraill i gael y wybodaeth honno. Os byddwch yn gofyn cwestiwn o natur dechnegol, efallai y bydd angen i ni ei anfon at ein cyflenwyr technoleg. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion personol i neb wrth ymdrin â’ch ymholiad, oni bai’ch bod yn rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Ar ôl ateb eich ymholiad, byddwn yn cadw cofnod o’ch neges at ddibenion archwilio.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi’r fersiwn ddiweddaraf ar y dudalen hon. Drwy ymweld â’r dudalen hon yn rheolaidd, byddwch yn ymwybodol o’r wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill, os byddwn yn gwneud hynny  o gwbl. Diweddarwyd fis Ionawr 2014.