Polisi preifatrwydd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r dudalen hon yn esbonio sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio.

Mae PIGION yn flog gan Senedd Cymru sy’n cael ei gynnal gan WordPress. Gellir darganfod sut y bydd WordPress yn defnyddio’ch gwybodaeth trwy ddilyn y linc hwn. Mae dwy ffordd i danysgrifio i ddiweddariadau gan PIGION,

Y wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch: Bydd Senedd Cymru yn prosesu’r mathau a ganlyn o wybodaeth gan bobl sy’n defnyddio’r wefan:

  • Gwybodaeth cofrestru ar gyfer tanysgrifio i’r blog (bydd hyn yn cynnwys eich enw a’ch cyfeiriad e-bost); ac
  • Unrhyw ymholiadau ac adborth a wnewch chi.

Sut y caiff gwybodaeth amdanoch ei defnyddio: Bydd Senedd Cymru yn sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael: ei diogelu; ei chadw’n ddiogel rhag mynediad heb awdurdod; ei defnyddio yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data; a’i defnyddir at ddibenion tanysgrifio yn unig, neu i ymateb i’ch adborth. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion personol â neb, oni bai eich bod yn rhoi caniatâd inni wneud hynny.

Fodd bynnag, mae’n bosibl i’r cyhoedd wneud cais o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 i weld gwybodaeth sy’n cael ei chadw gan Senedd Cymru. Wrth ymateb i geisiadau o’r fath, mae’n bosibl y bydd yn rhaid inni ryddhau eich manylion personol. Fodd bynnag, byddwn yn ymateb i geisiadau o’r fath yn unol â’r canllawiau yng Nghod Ymarfer Senedd Cymru ar Ganiatáu i’r Cyhoedd Weld Gwybodaeth.

Am faint o amser fydd y wybodaeth yn cael ei chadw: Ar ôl tanysgrifio, cedwir eich gwybodaeth nes byddwch yn dewis dad-danysgrifio. Gall tanysgrifwyr ddiweddaru eu dewisiadau neu ddad-danysgrifio o’r rhestr bostio hon ar unrhyw adeg trwy glicio ar y linc ar ddiwedd yr e-bost.

Os bydd gennych ymholiadau ac adborth cyffredinol – rydym yn croesawu unrhyw sylwadau. Os na all Senedd Cymru ateb eich ymholiad, byddwn yn cysylltu â chi ac efallai y byddwn yn anfon yr ymholiad at y sefydliad perthnasol. Os byddwch yn cysylltu â ni i ofyn am wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid inni gysylltu ag eraill i gael y wybodaeth honno. Os byddwch yn gofyn cwestiwn technegol, efallai y bydd angen inni ei anfon at ein cyflenwyr technoleg. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion personol i neb wrth ymdrin â’ch ymholiad, oni bai eich bod yn rhoi caniatâd inni wneud hynny. Ar ôl ateb eich ymholiad, byddwn yn cadw cofnod o’ch neges at ddibenion archwilio

Gwefannau eraill: Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r gwefannau eraill y mae linc iddynt o’r wefan hon. Dylech gofio hyn pan fyddwch yn symud i wefan arall, a dylech darllen datganiad preifatrwydd unrhyw wefan sy’n casglu gwybodaeth bersonol. Mae linc ar y wefan hon i:

Eich hawliau Os hoffech chi: arfer unrhyw un o’r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth berthnasol (fel yr hawl i gael gweld gwybodaeth), gofyn cwestiwn neu wneud cwyn am y ffordd y mae’ch gwybodaeth wedi’i defnyddio, dylech gysylltu â Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth Senedd Cymru. Gallwch hefyd wneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu nad ydym wedi defnyddio eich gwybodaeth yn unol â’r gyfraith. Mae manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar ei gwefan.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi’r fersiwn ddiweddaraf ar y dudalen hon. Drwy ymweld â’r dudalen hon yn rheolaidd, byddwch yn ymwybodol o’r wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill, os byddwn yn gwneud hynny o gwbl. Diweddarwyd Mai 2020

Show Buttons
Hide Buttons