Cyhoeddiad Newydd: Y sector cig coch

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r briff ymchwil hwn yn rhoi darlun cyffredinol o’r sector cig coch yng Nghymru. Mae’n cynnwys crynodeb o brisiau cig eidion, cig oen a phorc yn y DU yn ogystal â safle’r DU yn y fasnach fyd-eang ar gyfer cig coch. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gynhyrchwyr a phroseswyr cig coch yng Nghymru ac yn trafod y materion a godwyd ynglŷn â Brexit.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Y Sector Llaeth

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r sector llaeth yng Nghymru. Mae’n nodi effaith prisiau llaeth byd-eang ar ffermwyr yng Nghymru a’r DU, cost cynhyrchu, newid o ran ffiniau elw’r gadwyn gyflenwi, contractau llaeth yng Nghymru ac effeithiau posibl gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Disgwylir i Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wneud datganiad llafar yn y Cynulliad ar 7 Tachwedd ar y diwydiant bwyd a diod.

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gan gynnwys ffeithiau allweddol am bwysigrwydd economaidd y sector, a thargedau ar gyfer ei dwf. Mae’n nodi strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant, yn amlinellu’r cynnydd diweddar ar gyflwyno’r strategaeth, ac yn tynnu sylw at feysydd y mae’n debygol y bydd ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd yn effeithio arnynt. Mae hefyd yn amlinellu’r cymorth sydd ar gael i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.

Parhau i Ddarllen

Llywodraeth Cymru i wneud datganiad ar ei rhaglen o’r newydd ar gyfer dileu TB Buchol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Beth yw TB buchol, a beth yw’r darlun o ran y clefyd yng Nghymru?

Mae TB buchol (twbercwlosis buchol) yn glefyd heintus a chronig a achosir gan Mycobacterium bovis (M.bovis), sydd fel arfer yn effeithio ar ysgyfaint a nodau lymff gwartheg. Mae Dangosfwrdd TB Llywodraeth Cymru yn dangos bod 95 y cant o fuchesi gwartheg yn rhydd o TB Buchol yn ystod chwarter cyntaf 2017, o’i gymharu â 94.6 y cant yn ystod y flwyddyn flaenorol. Mae hefyd yn nodi y canfu’r lefelau isaf o TB Buchol yng ngogledd orllewin Cymru a’r lefelau uchaf yn ne orllewin Cymru. Dengys ffigurau diweddaraf Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ar gyfer Cymru  bod 1,364 o fuchesi nad ydynt yn rhydd o TB Buchol yn swyddogol ac mai cyfanswm y gwartheg a laddwyd yw 9,693 yn ystod y 12 mis hyd at ddiwedd mis Mehefin 2017. At hynny, ar 30 Mehefin 2017, roedd 798 o fuchesi o dan gyfyngiadau symud.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gan gynnwys ffeithiau allweddol am bwysigrwydd economaidd y sector, a thargedau ar gyfer ei dwf. Mae’n nodi strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant, yn amlinellu’r cynnydd diweddar ar gyflwyno’r strategaeth, ac yn tynnu sylw at feysydd y mae’n debygol y bydd ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd yn effeithio arnynt. Mae hefyd yn amlinellu’r cymorth sydd ar gael i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.

Parhau i Ddarllen

Gwella coetiroedd Cymru: Pwyllgor Cynulliad yn cyhoeddi adroddiad

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad wedi cyhoeddi adroddiad – Heb gyrraedd gwreiddyn y mater – uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd mewn digwyddiad i randdeiliaid yn Sioe Frenhinol Cymru. Mae’r adroddiad yn cynnwys argymhellion i Lywodraeth Cymru.

Parhau i Ddarllen

Diogelu gweithwyr amaethyddol yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ar effeithiolrwydd Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014. Nod y Ddeddf yw cefnogi yng Nghymru ‘sector amaethyddol gwydn, cynaliadwy, ac wedi’i hyfforddi’n dda’, ac, yn arbennig, mae’n rheoleiddio cyflogau amaethyddol. Mae’r Ddeddf yn cynnwys ‘cymal machlud’, sy’n golygu y bydd yn peidio â chael effaith ar ôl 30 Gorffennaf 2018 os na wneir deddfwriaeth newydd i’w chadw. Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio canlyniad yr ymgynghoriad i’w helpu i benderfynu pa un a ddylid cynnal y Ddeddf, ei diwygio neu ddod â hi i ben.

Parhau i Ddarllen