Diweddariad ar Brexit

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cyhoeddi bwletin bob pythefnos ar ‘Adael yr Undeb Ewropeaidd’ (Brexit) ar gyfer y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill. Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf yma (PDF, 1.68MB).

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Y sector cig coch

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r briff ymchwil hwn yn rhoi darlun cyffredinol o’r sector cig coch yng Nghymru. Mae’n cynnwys crynodeb o brisiau cig eidion, cig oen a phorc yn y DU yn ogystal â safle’r DU yn y fasnach fyd-eang ar gyfer cig coch. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gynhyrchwyr a phroseswyr cig coch yng Nghymru ac yn trafod y materion a godwyd ynglŷn â Brexit.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Y Sector Llaeth

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r sector llaeth yng Nghymru. Mae’n nodi effaith prisiau llaeth byd-eang ar ffermwyr yng Nghymru a’r DU, cost cynhyrchu, newid o ran ffiniau elw’r gadwyn gyflenwi, contractau llaeth yng Nghymru ac effeithiau posibl gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Disgwylir i Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wneud datganiad llafar yn y Cynulliad ar 7 Tachwedd ar y diwydiant bwyd a diod.

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gan gynnwys ffeithiau allweddol am bwysigrwydd economaidd y sector, a thargedau ar gyfer ei dwf. Mae’n nodi strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant, yn amlinellu’r cynnydd diweddar ar gyflwyno’r strategaeth, ac yn tynnu sylw at feysydd y mae’n debygol y bydd ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd yn effeithio arnynt. Mae hefyd yn amlinellu’r cymorth sydd ar gael i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Data cyrhaeddiad Cyfnod Allweddol 4

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Briff Ymchwil hwn yn cyflwyno data ar gyrhaeddiad disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4. Mae’n canolbwyntio’n arbennig ar gyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Nod Llywodraeth Cymru yw gwella cyrhaeddiad y grŵp hwn o ddisgyblion trwy ei strategaeth o 2014, Ailysgrifennu’r Dyfodol a chyllid wedi’i dargedu ar ffurf Grant Datblygu Disgyblion.

Parhau i Ddarllen

Negodiadau ynghylch Ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd: Adroddiad Monitro – 18 Hydref 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cyhoeddi adroddiadau monitro trafodaethau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad, ar y papurau sefyllfa diweddaraf, y cyhoeddiadau a’r datblygiadau yn y trafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, sydd o bwys i Gymru. Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf yma.

Parhau i Ddarllen

Pa mor gydnerth yw Cymru? Canfyddiadau adroddiad Llesiant Cymru.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Beth yw Adroddiad Llesiant Cymru 2016-2017?

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei hadroddiad blynyddol cyntaf ar Lesiant Cymru, 2016-2017 yn ddiweddar (25 Medi 2017), fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r adroddiad yn manylu ar y sefyllfa bresennol a’r cynnydd diweddar o ran cyflawni 7 nod llesiant y Ddeddf. Mae Ffyniant i Bawb – y Strategaeth Genedlaethol yn adeiladu ar y Ddeddf gan nodi amcanion Llywodraeth Cymru a’r camau sydd angen eu cymryd i’w cyflawni. Mae Datganiad Llesiant 2017 yn esbonio hyn ac yn nodi 12 o amcanion llesiant wedi’u diwygio ar gyfer tymor y Llywodraeth hon. Mae canfyddiadau allweddol adroddiad Llesiant Cymru ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Parhau i Ddarllen