Llun o faner y DU a baner yr UE

Y trafodaethau rhwng yr UE a’r DU – y sefyllfa bresennol a’r camau nesaf

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 20 Hydref daeth y Cyngor Ewropeaidd i’r casgliad nad oes digon o gynnydd wedi’i wneud yn ystod cam cyntaf y trafodaethau ar ymadawiad y DU â’r UE i ganiatáu i drafodaethau ddechrau ynghylch y trefniadau trosiannol posibl a’r berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol. Roedd Llywodraeth y DU wedi gobeithio y byddai’r Cyngor yn cytuno i ddechrau trafod y ddau fater hyn yn ei gyfarfod ym mis Hydref.

Parhau i Ddarllen

Dyma lun o blant yn dal delwedd 'Shwmae'.

‘Cyfle wedi’i golli’? Beth nesaf i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Nid yw addysg Gymraeg byth ymhell o’r penawdau a chynhelir dadl ar y mater eto gan Aelodau’r Cynulliad ddydd Mawrth 10 Hydref 2017. Bydd Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn gwneud datganiad ar yr ‘Adolygiad Brys o’r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-2020’.

Parhau i Ddarllen

Y Cynulliad i drafod adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar dagfeydd: Tawelu’r Traffig

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Pryderon am dagfeydd

Lansiodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ei ymchwiliad i effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru ym mis Ebrill 2017. Clywodd y Pwyllgor sut y mae tagfeydd yn effeithio ar ddibynadwyedd y gwasanaeth bws, yn cynyddu costau gweithredu ac yn arafu cyflymder teithio, sy’n cael effaith andwyol ar brofiadau teithwyr. Bydd y Cynulliad yn trafod adroddiad yr ymchwiliad yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Hydref.

Parhau i Ddarllen

Dyfroedd dyfnion o’n blaenau? Y Cynulliad yn trafod adroddiad pwyllgor ar borthladdoedd a gadael yr Undeb Ewropeaidd.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 11 Hydref, bydd y Cynulliad yn cynnal dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (EAAL) ar ei ymchwiliad i oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i borthladdoedd Cymru. Ystyriodd y Pwyllgor y risgiau a’r cyfleoedd y mae gadael yr Undeb Ewropeaidd yn eu cyflwyno ar gyfer porthladdoedd Cymru, a’r camau sydd eu hangen i liniaru risgiau ac i sicrhau manteision.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cafodd Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ar 3 Gorffennaf 2017. Mae’r Ddeddf yn nodi darpariaethau mewn nifer o feysydd blaenoriaeth o ran polisi iechyd y cyhoedd, gan gynnwys gordewdra, ysmygu, ‘triniaethau arbennig’ (megis tyllu’r corff, tatŵio), gwasanaethau fferyllol, a thoiledau ar gyfer y cyhoedd. Mae’r papur hwn yn rhoi gwybodaeth gryno am wahanol rannau’r Ddeddf, cefndir y ddeddfwriaeth a’i hynt drwy’r Cynulliad.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Cyfres Cynllunio 15 – Gorchmynion Prynu Gorfodol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae gorchmynion prynu gorfodol yn caniatáu i gyrff penodol brynu tir neu eiddo heb gydsyniad y perchennog. Caiff gorchymyn prynu gorfodol ei ddefnyddio i hwyluso datblygiadau yr ystyrir iddynt fod er budd y cyhoedd ac ar dir nad yw’r perchennog am ei werthu. Mae’r hysbysiad hwylus hwn yn rhoi cefndir gorchmynion prynu gorfodol: y pwerau deddfwriaethol, yr awdurdodau cymwys, y broses wrthwynebu, iawndal a datganoli gorchmynion.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiadau newydd: Crynodeb o ddeddfwriaeth sylfaenol ac offerynnau statudol cysylltiedig a wnaed yn y Pedwerydd Cynulliad

01 Mehefin 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dogfen gyfeirio yw’r papur hwn sy’n rhestru’r ddeddfwriaeth sylfaenol a wnaed yn y Pedwerydd Cynulliad ac offerynnau statudol a wnaed gan ddefnyddio pwerau yn y Deddfau’r Cynulliad. Mae’r wybodaeth yn y papur hwn yn gyfredol ar 12 Mai 2016.

Crynodeb o ddeddfwriaeth sylfaenol ac offerynnau statudol cysylltiedig a wnaed yn y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 866KB)

Blog-cy

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg