Cyhoeddiad newydd: Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cafodd Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ar 3 Gorffennaf 2017. Mae’r Ddeddf yn nodi darpariaethau mewn nifer o feysydd blaenoriaeth o ran polisi iechyd y cyhoedd, gan gynnwys gordewdra, ysmygu, ‘triniaethau arbennig’ (megis tyllu’r corff, tatŵio), gwasanaethau fferyllol, a thoiledau ar gyfer y cyhoedd. Mae’r papur hwn yn rhoi gwybodaeth gryno am wahanol rannau’r Ddeddf, cefndir y ddeddfwriaeth a’i hynt drwy’r Cynulliad.

Parhau i Ddarllen

Gohirio’r penderfyniad ariannol ynghylch y Bill Anghenion Dysgu Ychwanegol am yr ail dro

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mawrth 3 Hydref 2017, bydd Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, yn gwneud cynnig i’r Cynulliad gytuno ar y penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg. Dyma’r ail dro i’r penderfyniad ariannol fod ar agenda’r Cyfarfod Llawn. Cafodd ei gynnwys i’w drafod am y tro cyntaf ar 6 Mehefin 2017.

Continue Reading

Ar y Gweill! Cyfraddau a Bandiau ar gyfer y Trethi Cymreig Cyntaf mewn bron i 800 mlynedd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Pa drethi newydd a gyflwynir yng Nghymru?

Ar 1 Ebrill 2018, bydd treth tir y dreth stamp a’r dreth tirlenwi yn cael eu datganoli i Gymru. Caiff y trethi hyn eu disodli gan drethi Cymreig a elwir yn y dreth trafodiadau tir (LTT) a’r dreth gwarediadau tirlenwi (LDT) yn y drefn honno.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: – Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 – Crynodeb o’r Ddeddf

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cafodd Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 ( ‘y Ddeddf’) Gydsyniad Brenhinol ar 24 Mai 2017. Mae’r Ddeddf yn sefydlu darpariaethau ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir yng Nghymru, a fydd yn disodli Treth Dir y Dreth Stamp ar 1 Ebrill 2018.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Canllaw rhagarweiniol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 13 Gorffennaf 2017 cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael). Mae’r Bil yn nodi’r gweithdrefnau a’r prosesau ar gyfer trosglwyddo corff cyfredol cyfraith yr Undeb Ewropeaidd yn gyfraith y Deyrnas Unedig wrth i’r Deyrnas Unedig ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Mae’r papur hwn yn rhoi canllaw rhagarweiniol i ddarpariaethau allweddol y Bil, pam mae angen y Bil, y llinell amser ddisgwyliedig ar gyfer y Bil a sut bydd y Bil yn effeithio ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a phwerau Gweinidogion Cymru.

Parhau i Ddarllen

Diweddariad ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r erthygl hon yn rhoi diweddariad ar y sefyllfa bresennol mewn perthynas â’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru). Cyhoeddwyd blog gennym ddiwethaf cyn y ddadl yn y cyfarfod Llawn ar Gyfnod 1 y Bil (egwyddorion cyffredinol) ym mis Mehefin 2017.

Parhau i Ddarllen