Cyhoeddi setliad dros dro i lywodraeth leol ar gyfer 2018-19

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn dilyn Cyllideb ddrafft amlinellol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 (a ryddhawyd ddydd Mawrth 3 Hydref 2017), mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cyhoeddi Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol 2018-19 heddiw. Mae’r Setliad yn amlinellu’r cyllid a ddyrennir i bob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

Parhau i Ddarllen

Dyma lun o blant yn dal delwedd 'Shwmae'.

‘Cyfle wedi’i golli’? Beth nesaf i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Nid yw addysg Gymraeg byth ymhell o’r penawdau a chynhelir dadl ar y mater eto gan Aelodau’r Cynulliad ddydd Mawrth 10 Hydref 2017. Bydd Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn gwneud datganiad ar yr ‘Adolygiad Brys o’r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-2020’.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cafodd Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ar 3 Gorffennaf 2017. Mae’r Ddeddf yn nodi darpariaethau mewn nifer o feysydd blaenoriaeth o ran polisi iechyd y cyhoedd, gan gynnwys gordewdra, ysmygu, ‘triniaethau arbennig’ (megis tyllu’r corff, tatŵio), gwasanaethau fferyllol, a thoiledau ar gyfer y cyhoedd. Mae’r papur hwn yn rhoi gwybodaeth gryno am wahanol rannau’r Ddeddf, cefndir y ddeddfwriaeth a’i hynt drwy’r Cynulliad.

Parhau i Ddarllen

Mynd i’r afael â materion recriwtio meddygol yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae unrhyw system gofal iechyd yn dibynnu ar gael digon o staff wedi’u hyfforddi’n dda, sy’n fedrus ac yn llawn cymhelliant, ac nid yw GIG Cymru yn eithriad. Mae meddygon yn rhan allweddol o’n gwasanaethau iechyd lleol, ond mae pryderon am recriwtio, cadw a chynaliadwyedd y gweithlu meddygol wedi cael llawer o gyhoeddusrwydd. Yn hanner cyntaf 2017, fe wnaeth Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad ymchwiliad i recriwtio a chadw staff meddygol yng Nghymru. Bydd Adroddiad y Pwyllgor yn dilyn yr ymchwiliad yn cael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 20 Medi.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017 – Crynodeb o’r Ddeddf

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Derbyniodd Bil yr Undebau Llafur (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ar 07 Medi 2017. Mae’r Ddeddf yn diwygio darpariaethau penodol o fewn y UK Trade Union Act 2016 sy’n berthnasol i “awdurdodau datganoledig Cymru”.

Parhau i Ddarllen

Diweddariad ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r erthygl hon yn rhoi diweddariad ar y sefyllfa bresennol mewn perthynas â’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru). Cyhoeddwyd blog gennym ddiwethaf cyn y ddadl yn y cyfarfod Llawn ar Gyfnod 1 y Bil (egwyddorion cyffredinol) ym mis Mehefin 2017.

Parhau i Ddarllen

Blog gwadd gan Cymwysterau Cymru: Newidiadau i gymwysterau TGAU

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn y blog gwadd hwn, mae Jo Richards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio Cymwysterau Cymru, yn egluro’r newidiadau a wnaed i arholiadau TGAU eleni, a’r goblygiadau posibl o ran y canlyniadau a gaiff eu cyhoeddi ym mis Awst.

Parhau i Ddarllen