Camddefnyddio sylweddau – yr hyn y mae’r ystadegau diweddaraf yn ei ddangos

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Amcangyfrifir bod 49,370 o bobl (PDF, 4.08MB) yng Nghymru rhwng 15 a 64 oed yn defnyddio opioidau, cocên a chrac, amffetamin a sylweddau seicoweithredol newydd. Yn 2016, dywedodd 20 y cant o oedolion (PDF, 4.08MB) eu bod yn yfed mwy o alcohol yn wythnosol na’r hyn a argymhellir mewn canllawiau.

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, nid yw’r galw cyffredinol am wasanaethau camddefnyddio sylweddau yn cynyddu. Mae’r data diweddaraf o Gronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau yn awgrymu y cafwyd gostyngiad yn 2016-17 yn nifer y bobl a gafodd asesiad a thriniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau. Fodd bynnag, cafwyd cynnydd yn nifer y marwolaethau a oedd yn gysylltiedig â chyffuriau yn 2016-17.

Parhau i Ddarllen

Fiber optic

Y Cyfarfod Llawn i drafod adroddiad Seilwaith Digidol Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ym mis Medi 2017 cyhoeddodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ei adroddiad ar Seilwaith Digidol Cymru. Yn ystod yr ymchwiliad hwn, edrychodd yr Aelodau ar y materion sy’n rhwystro darpariaeth band eang a chysylltedd ffonau symudol yng Nghymru, a pha bolisïau y dylai Llywodraeth Cymru eu dilyn i wella’r sefyllfa. Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Chynllun Gweithredu i Wella Cysylltedd Ffonau Symudol, gan nodi sut y mae am wella’r ddarpariaeth cysylltedd ffonau symudol yng Nghymru. A fydd hyn yn ddigon i gau’r bwlch o ran y ddarpariaeth cysylltedd ffonau symudol rhwng Cymru a gwledydd eraill y DU?

Parhai i Ddarllen

Cymeradwyo’r Cwnsler Cyffredinol newydd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 3 Tachwedd, fe wnaeth y Prif Weinidog ail-drefnu’r Cabinet, gan enwi Jeremy Miles AC fel y darpar Gwnsler Cyffredinol. Ar 14 Tachwedd, yn y Cyfarfod Llawn, bydd y Cynulliad yn pleidleisio ynghylch a ddylid cymeradwyo’r enwebiad fel y gall y Prif Weinidog argymell i’r Frenhines y dylid gwneud y penodiad.

Parhau i Ddarllen

Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg 2016-17

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar ddydd Mawrth 14 Tachwedd 2017, cynhelir dadl yn y Cyfarfod Llawn ynghylch Adroddiad Blynyddol 2016-17 Comisiynydd y Gymraeg.

Mae’r adroddiad statudol yn rhoi gwybodaeth a manylion am waith y Comisiynydd a’i staff ac adolygiad o’r materion sy’n berthnasol i’r Gymraeg yn ystod y flwyddyn adrodd.

Yn ddiweddar, ymddangosodd y Comisiynydd gerbron y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu i drafod yr adroddiad.

Parhau i Ddarllen

O flaen y Senedd

Adroddiad Blynyddol 2016-17 Comisiynydd Plant Cymru

 View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 14 Tachwedd 2017, bydd Aelodau’r Cynulliad yn trafod Adroddiad Blynyddol diweddaraf (2016-17) Comisiynydd Plant Cymru.

Mae’r ddadl hon yn gyfle i Aelodau’r Cynulliad drafod yr hyn y mae’r Comisiynydd wedi’i nodi fel y materion a’r heriau diweddaraf sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru. Byddant hefyd yn clywed beth yw ymateb Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant, Huw Irranca-Davies. Disgwylir i ymateb Llywodraeth Cymru gael ei gyhoeddi yn dilyn y ddadl. Y mis diwethaf, clywodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad gan y Comisiynydd yn uniongyrchol am y materion sydd wedi’u cynnwys yn ei hadroddiad. Gallwch weld yr hyn a drafodwyd ar Senedd TV yma.

Parhau i Ddarllen

Y Cynulliad i drafod adroddiad pwyllgor ar reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ym mis Rhagfyr 2016 lansiodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ei ymchwiliad i reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru a goblygiadau posibl gadael yr Undeb Ewropeaidd. Bydd y Cynulliad yn trafod adroddiad yr ymchwiliad Y Llanw’n Troi. Adroddiad yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig ‘ yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Tachwedd.

Parau i Ddarllen