Carbon isel: y “norm newydd” ar gyfer Cymru?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Iau 13 Gorffennaf 2017, cynhaliodd y Gwasanaeth Ymchwil a Chymdeithas Ddysgedig Cymru seminar ynghylch rôl deunydd adnewyddadwy yn nyfodol Cymru wrth iddi gymysgu ynni. Hon oedd y drydedd seminar mewn cyfres gyntaf o Seminarau Cyfnewid Syniadau gyda’r bwriad o roi cyfle i’r Aelodau a’r cyhoedd yn ehangach i glywed a thrafod gwahanol syniadau polisi.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Trydan Carbon Isel

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Papur Briffio Ymchwil hwn yn rhan o gyfres ar ynni carbon isel yng Nghymru. Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar drydan carbon isel, gan drafod ei rôl o ran datgarboneiddio’r system ynni, ac yn rhoi manylion am y prif fathau o dechnoleg a’u heffaith yng nghyd-destun Cymru.

Parhau i Ddarllen

Gadael yr Undeb Ewropeaidd, amaethyddiaeth a bywyd gwledig yng Nghymru: Pwyllgor Cynulliad yn cyhoeddi adroddiad

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyhoeddwyd yr erthygl hon ar 28 Mawrth 2017 yn wreiddiol. Mae’n cael ei phostio eto cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Mehefin 2017.

Yn dilyn canlyniad refferendwm yr UE, lansiodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ymchwiliad i Ddyfodol Polisïau Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yng Nghymru.

Casglodd y Pwyllgor gyfoeth o dystiolaeth dros chwe mis yr ymchwiliad, gan glywed gan, ymysg eraill, undebau ffermio, academyddion, amgylcheddwyr, coedwigwyr, cynrychiolwyr LEADER, y diwydiant twristiaeth ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Roedd yn cynnwys gweithdy i randdeiliaid, sesiynau tystiolaeth llafar, tystiolaeth ysgrifenedig a sgwrs ar-lein.

Parhau i Ddarllen

Datgarboneiddio’r sector cyhoeddus yng Nghymru – beth nesaf?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 27 Mehefin bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal dadl yn y Cyfarfod Llawn ar Ddatgarboneiddio’r Sector Cyhoeddus. Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, a gyhoeddwyd ar wefan Llywodraeth Cymru ddiwedd mis Mai, roedd y sector cyhoeddus yn gyfrifol am 0.71% o gyfanswm yr allyriadau yng Nghymru yn 2014. Roedd busnesau’n gyfrifol am 64.67%, cludiant am 12.77%, amaethyddiaeth am 12.77%, y sector preswyl am 7.83% a gwastraff am 2.13%. Mae allyriadau o’r sector cyhoeddus wedi bod yn gostwng yn raddol, ac ar hyn o bryd maent yn is nag y buont ers pennu’r llinell sylfaen yn 1990. Mae Llywodraeth Cymru yn priodoli’r gostyngiad hwn i’r camau a gymerwyd i wella effeithlonrwydd ynni, ac i’r defnydd cynyddol o nwy naturiol yn lle tanwydd sydd ag ôl troed carbon uchel (fel glo ac olew).

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Ynni Carbon Isel yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Y papur briffio (PDF, 1.74MB) ymchwil hwn yw’r cyntaf mewn cyfres o bapurau briffio polisi ar ynni carbon isel yng Nghymru. Mae’n cyflwyno’r cyd-destun cenedlaethol a byd-eang ar gyfer ynni carbon isel mewn perthynas â’r trilema ynni, ac yn amlinellu’r tirlun polisi yn Ewrop, y DU a Chymru. Bydd sesiynau briffio dilynol yn rhoi crynodeb o ystadegau ynni carbon isel yng Nghymru a rôl ynni carbon isel mewn trydan, gwres a thrafnidiaeth.

Parhau i Ddarllen