Cyhoeddiad newydd: Y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Disgwylir i Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wneud datganiad llafar yn y Cynulliad ar 7 Tachwedd ar y diwydiant bwyd a diod.

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gan gynnwys ffeithiau allweddol am bwysigrwydd economaidd y sector, a thargedau ar gyfer ei dwf. Mae’n nodi strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant, yn amlinellu’r cynnydd diweddar ar gyflwyno’r strategaeth, ac yn tynnu sylw at feysydd y mae’n debygol y bydd ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd yn effeithio arnynt. Mae hefyd yn amlinellu’r cymorth sydd ar gael i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.

Parhau i Ddarllen

Pa mor gydnerth yw Cymru? Canfyddiadau adroddiad Llesiant Cymru.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Beth yw Adroddiad Llesiant Cymru 2016-2017?

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei hadroddiad blynyddol cyntaf ar Lesiant Cymru, 2016-2017 yn ddiweddar (25 Medi 2017), fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r adroddiad yn manylu ar y sefyllfa bresennol a’r cynnydd diweddar o ran cyflawni 7 nod llesiant y Ddeddf. Mae Ffyniant i Bawb – y Strategaeth Genedlaethol yn adeiladu ar y Ddeddf gan nodi amcanion Llywodraeth Cymru a’r camau sydd angen eu cymryd i’w cyflawni. Mae Datganiad Llesiant 2017 yn esbonio hyn ac yn nodi 12 o amcanion llesiant wedi’u diwygio ar gyfer tymor y Llywodraeth hon. Mae canfyddiadau allweddol adroddiad Llesiant Cymru ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r trefniadau Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (FCERM) yng Nghymru. Mae’n amlinellu’r dogfennau polisi a’r ddeddfwriaeth allweddol sydd ar waith yn genedlaethol ac yn lleol o gwmpas arfordir Cymru. Mae hefyd yn disgrifio’r cyllid sydd ar waith ac yn amlygu adolygiadau pwysig hyd yma o arferion FCERM yng Nghymru.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Cyfres Cynllunio 15 – Gorchmynion Prynu Gorfodol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae gorchmynion prynu gorfodol yn caniatáu i gyrff penodol brynu tir neu eiddo heb gydsyniad y perchennog. Caiff gorchymyn prynu gorfodol ei ddefnyddio i hwyluso datblygiadau yr ystyrir iddynt fod er budd y cyhoedd ac ar dir nad yw’r perchennog am ei werthu. Mae’r hysbysiad hwylus hwn yn rhoi cefndir gorchmynion prynu gorfodol: y pwerau deddfwriaethol, yr awdurdodau cymwys, y broses wrthwynebu, iawndal a datganoli gorchmynion.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gan gynnwys ffeithiau allweddol am bwysigrwydd economaidd y sector, a thargedau ar gyfer ei dwf. Mae’n nodi strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant, yn amlinellu’r cynnydd diweddar ar gyflwyno’r strategaeth, ac yn tynnu sylw at feysydd y mae’n debygol y bydd ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd yn effeithio arnynt. Mae hefyd yn amlinellu’r cymorth sydd ar gael i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.

Parhau i Ddarllen

Carbon isel: y “norm newydd” ar gyfer Cymru?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Iau 13 Gorffennaf 2017, cynhaliodd y Gwasanaeth Ymchwil a Chymdeithas Ddysgedig Cymru seminar ynghylch rôl deunydd adnewyddadwy yn nyfodol Cymru wrth iddi gymysgu ynni. Hon oedd y drydedd seminar mewn cyfres gyntaf o Seminarau Cyfnewid Syniadau gyda’r bwriad o roi cyfle i’r Aelodau a’r cyhoedd yn ehangach i glywed a thrafod gwahanol syniadau polisi.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Prosiectau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, cefn gwlad a’r newid yn yr hinsawdd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r canllaw hwn yn amlinellu gwybodaeth ac yn cyfeirio at ffynonellau o gymorth ariannol sy’n gysylltiedig â phrosiectau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, cefn gwlad a’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

Parhau i Ddarllen