Cyllid

Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol ar gyfer 2015-16

10 Hydref 2014

Erthygl gan Richard Bettley a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ar 8 Hydref 2014, cyhoeddodd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus gynigion ar gyfer ariannu Llywodraeth Leol yng Nghymru yn 2015-16. Mae’r nodyn hwn yn rhoi crynodeb o’r prif bwyntiau, ac mae’r ffeithlun yn dangos yr arian a ddyrennir fesul Awdurdod Lleol. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi manylion pellach am sut y mae wedi dyrannu arian hefyd.

Setliad Refeniw

Cyffredinol

 • Cyfanswm cyllid refeniw Llywodraeth Leol ar gyfer 2015-16 o £4.124 biliwn, sy’n ostyngiad o £146 miliwn neu 3.4% o’i gymharu â 2014-15.
 • Mae gostyngiadau yn amrywio rhwng 2.4% o ostyngiad yng Nghastell-nedd Port Talbot a 4.5% o ostyngiad yng Ngheredigion.

Cynlluniau ariannu allweddol yn y Setliad:

 • Mae’n cynnwys diogelu ysgolion ar 1% yn uwch na’r newid cyffredinol yng Nghyllideb Refeniw Llywodraeth Cymru.
 • Mae’n cynnwys £244 miliwn ar gyfer cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor.
 • Mae’n cynnwys £10 miliwn ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol lleol.

Arian a drosglwyddwyd i mewn i’r Setliad

 • £13.5 miliwn i’r Grant Cymorth Refeniw o gyllid a ddarparwyd yn y gorffennol drwy grantiau a glustnodwyd.

Mae hyn yn cynnwys:

 • £8 miliwn i gefnogi’r costau o gyllido Ysgolion yr 21ain
 • £4.6 miliwn ar gyfer Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd integredig rhanbarthol.
 • £880,000 ar gyfer datblygu strategaethau Anhwylder y Sbectrwm Awtistiaeth.

Arian a drosglwyddwyd allan o’r Setliad

 • £2.5 miliwn ar gyfer canoli gwasanaethau gweinyddol cyllid myfyrwyr a throsglwyddo cyfrifoldebau Awdurdodau Lleol i’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr (Cymru).
 • £490,000 ar gyfer rheoli bwyd anifeiliaid.
 • £450,000 ar gyfer hyfforddi seicolegwyr addysgol.

 Lleddfu

Mae’r dull lleddfu yn sicrhau na fydd yr un awdurdod yn gweld gostyngiad o fwy na 4.5% mewn dyraniadau (ar ôl ychwanegu cyllid ar gyfer Mentrau Benthyca Awdurdodau Lleol a’r Fenter Cyllid Preifat).

Arian cyfalaf

Y Setliad Cyfalaf Dros Dro i Lywodraeth Leol ar gyfer 2015-16 yw £397 miliwn, sef gostyngiad o £4.8 miliwn neu 1.2% o’i gymharu â 2014-15.

Local Government Provisional Settlement Welsh-01

 

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: