Cyhoeddiad newydd: Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau yng Nghyfnod 2

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn wedi’i baratoi i gynorthwyo’r Cynulliad i graffu ar y Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru). Bydd y Bil yn cyfyngu ar yr Hawl i Brynu (gan gynnwys yr Hawl i Brynu a Gadwyd a’r Hawl i Brynu a Estynnwyd) a’r Hawl i Gaffael yng Nghymru ac, yn y pen draw, yn dod â nhw i ben. Diben datganedig Llywodraeth Cymru y Bil yw diogelu stoc tai cymdeithasol Cymru ar gyfer pobl nad ydynt yn gallu caffael cartrefi drwy’r farchnad dai.

Parhau i Ddarllen

Power plant

Lansio’r bwriad i roi’r gorau i ddefnyddio glo yn uwch-gynhadledd COP23 ar y newid yn yr hinsawdd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Beth yw uwchgynhadledd COP23 ar y newid yn yr hinsawdd?

Yn Bonn, yr Almaen, rhwng 6 ac 17 Tachwedd, cynhaliwyd trydedd sesiwn ar hugain Cynhadledd y Pleidiau (COP), Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd (UNFCCC), a elwir yn COP23. Fe’i cynhaliwyd gan Lywodraeth Fiji, sydd, fel gwladwriaeth ynys sy’n datblygu, yn un o’r gwledydd sydd yn y perygl mwyaf o effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Parhau i Ddarllen

Diweddariad ar Brexit

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cyhoeddi bwletin bob pythefnos ar ‘Adael yr Undeb Ewropeaidd’ (Brexit) ar gyfer y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill. Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf yma (PDF, 1.68MB).

Parhau i Ddarllen

Dyma lun o bentre yn y cefngwlad

Gofal iechyd yng Nghymru wledig: yr heriau a’r cyfleoedd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017, bydd y Gwasanaeth Ymchwil, Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal Seminar Cyfnewid Syniadau ynghylch yr heriau a’r cyfleoedd penodol sy’n deillio o ddarparu gwasanaethau gofal iechyd yng nghefn gwlad Cymru.

Parhau i Ddarllen

Dau Dŷ Senedd y DU

Brexit a’r amgylchedd: Edrych ar baratoadau pwyllgorau deddfwrfeydd y DU. Rhan 4 – Senedd y DU: Tŷ’r Arglwyddi

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r gyfres hon o bedwar blog yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am waith gan bwyllgorau ar effeithiau posibl gadael yr UE ar bolisi amgylcheddol ac amaethyddol ledled deddfwrfeydd y DU. Mae’r gyfres hefyd yn trafod materion a fydd yn effeithio ar y meysydd polisi hyn, gan gynnwys masnach ryngwladol, mewnfudo ac unrhyw newidiadau posibl i setliadau datganoli.

Mae’r gyfres yn nodi ymholiadau gan bwyllgorau yn ystod yr haf a’r hydref, a bydd yn trafod 1) Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2) Senedd yr Alban, 3) Tŷ’r Cyffredin a 4) Tŷ’r Arglwyddi (gan gydnabod bod pwyllgorau Cynulliad Gogledd Iwerddon wedi’u diddymu o hyd).

Mae’r blog terfynol hwn yn trafod Tŷ’r Arglwyddi ac yn dilyn yr erthygl flaenorol ar Dŷ’r Cyffredin.

Parhai i Ddarllen

Camddefnyddio sylweddau – yr hyn y mae’r ystadegau diweddaraf yn ei ddangos

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Amcangyfrifir bod 49,370 o bobl (PDF, 4.08MB) yng Nghymru rhwng 15 a 64 oed yn defnyddio opioidau, cocên a chrac, amffetamin a sylweddau seicoweithredol newydd. Yn 2016, dywedodd 20 y cant o oedolion (PDF, 4.08MB) eu bod yn yfed mwy o alcohol yn wythnosol na’r hyn a argymhellir mewn canllawiau.

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, nid yw’r galw cyffredinol am wasanaethau camddefnyddio sylweddau yn cynyddu. Mae’r data diweddaraf o Gronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau yn awgrymu y cafwyd gostyngiad yn 2016-17 yn nifer y bobl a gafodd asesiad a thriniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau. Fodd bynnag, cafwyd cynnydd yn nifer y marwolaethau a oedd yn gysylltiedig â chyffuriau yn 2016-17.

Parhau i Ddarllen

Fiber optic

Y Cyfarfod Llawn i drafod adroddiad Seilwaith Digidol Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ym mis Medi 2017 cyhoeddodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ei adroddiad ar Seilwaith Digidol Cymru. Yn ystod yr ymchwiliad hwn, edrychodd yr Aelodau ar y materion sy’n rhwystro darpariaeth band eang a chysylltedd ffonau symudol yng Nghymru, a pha bolisïau y dylai Llywodraeth Cymru eu dilyn i wella’r sefyllfa. Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Chynllun Gweithredu i Wella Cysylltedd Ffonau Symudol, gan nodi sut y mae am wella’r ddarpariaeth cysylltedd ffonau symudol yng Nghymru. A fydd hyn yn ddigon i gau’r bwlch o ran y ddarpariaeth cysylltedd ffonau symudol rhwng Cymru a gwledydd eraill y DU?

Parhai i Ddarllen