Addysg Cyllid Economi Gofal Cymdeithasol Tai Trafnidiaeth Yr Amgylchedd

Coronafeirws: gwybodaeth a chymorth i bobl Cymru

Mae Aelodau'r Cynulliad a'u staff yn delio â llawer o ymholiadau o’u hetholaethau am y coronafeirws mewn perthynas â hawliau cyflogaeth, budd-daliadau, cymorth busnes, teithio, canslo trefniadau, addysg a llawer mwy. Bydd Ymchwil y Senedd yn ateb cwestiynau’r Aelodau a'u staff trwy'r broses ymholiadau arferol, ond rydym hefyd wedi casglu ynghyd rhai lincs defnyddiol i wybodaeth ddibynadwy i helpu gyda’r gwaith etholaethol. Byddwn yn diweddaru'r rhestr hon mor aml â phosibl. Dylid defnyddio’r tudalennau hyn fel prif ffynonellau ar gyfer gwybodaeth, yn hytrach na gwefannau newyddion neu gyfryngau cymdeithasol. Hefyd, byddwn yn parhau i gyhoeddi erthyglau sy'n gysylltiedig â busnes y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn.

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 01 Ebrill, 13:40

Read this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg


Mae gan bobl yng Nghymru lawer o gwestiynau am y coronafeirws yn ymwneud â hawliau cyflogaeth, budd-daliadau, cymorth busnes, teithio, bwyd, manwerthu, canslo trefniadau, addysg a llawer mwy. Mae Aelodau’r Cynulliad a’u staff yn cael llawer iawn o’r ymholiadau hyn.

Bydd Ymchwil y Senedd yn ateb cwestiynau’r Aelodau a’u staff trwy’r broses ymholiadau arferol, ond rydym hefyd wedi casglu rhai lincs ynghyd i wybodaeth ddibynadwy i helpu pobl Cymru.

Byddwn yn diweddaru’r erthygl hon bob diwrnod yn ystod wythnos, fel arfer erbyn 14:00. Hefyd, byddwn yn parhau i gyhoeddi erthyglau sy’n gysylltiedig â busnes y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn.

Mae’n bwysig iawn dilyn arweiniad o ffynonellau swyddogol sydd ag enw da. Dylid defnyddio’r tudalennau hyn fel prif ffynonellau gwybodaeth, yn hytrach na gwefannau newyddion neu gyfryngau cymdeithasol.

Mae gan Lywodraeth Cymru dudalen we ar gyfer ei holl wybodaeth am goronafeirws. Mae Llywodraeth y DU hefyd wedi cyhoeddi canllawiau i unigolion a busnesau yng Nghymru.

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU ar 23 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ganllawiau ar aros gartref ac i ffwrdd oddi wrth bobl. Hefyd, cyhoeddodd restr lawn o’r busnesau a’r safleoedd y mae’n rhaid iddynt gau.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyfres o Gwestiynau Cyffredin ar beth y gall pobl ei wneud a beth na all pobl ei wneud yn ystod yr achosion o coronafeirws.

Gallwch chi neidio i bob adran isod:

Gwaith

Budd-daliadau:

Gwasanaethau rhoi cyngor

Cymorth busnes

Tai

Iechyd a gofal cymdeithasol

Ysgolion a gofal plant

Prifysgolion, addysg bellach a phrentisiaethau

Y sector gwirfoddol

Llywodraeth leol

Cyngor a gwybodaeth i breswylwyr o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru

Cyfleustodau

Trafnidiaeth

Teithiau tramor

Trafnidiaeth gyhoeddus

Sgamiau a hawliau defnyddwyr

Bwyd a manwerthu

Mewnfudo a lloches

Grwpiau sy’n agored i niwed

Cymorth yn y gymuned

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Amaethyddiaeth a physgodfeydd

Lles anifeiliaid

Adeiladu

Llysoedd a charchardai

Ewrop/Brexit

Cyffredinol


Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: